ДУХОВНІ ВПРАВИ СВЯТОГО ІГНАТІЯ ЛОЙОЛИ

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 

11-20

[11] Заувага одинадцята. Під час вправ Першого тижня тому, хто їх виконує, краще нічого не знати про те, що він робитиме впродовж Другого тижня;  

 

[11] Onzième annotation. Il est avantageux à celui qui fait les exercices de ne rien savoir dans la première semaine de ce qu'il doit faire dans la seconde, 

 

[11] Одиннадцатое примечание: Упражняющемуся весьма полезно в течение Первой Недели совсем не знать о том, что ему предстоит делать во Второй; 

 

[11] Uwaga jedenasta. Dla odprawiającego ćwiczenia pierwszego tygodnia jest rzeczą pożyteczną nie wiedzieć nic o tym, co będzie czynił w drugim tygodniu; 

 

нехай зосередиться на сумлінній праці задля досягнення плодів Першого тижня, наче й не сподівається щось здобути у другому. 

 

et de travailler dans l'une à obtenir la fin qu'il se propose, comme s'il ne devait rien trouver de bon dans l'autre. 

 

и он должен таким образом трудиться для обретения плодов Первой Недели, как если бы в другой ничего уже не надеялся обрести. 

 

owszem, niech tak usilnie stara się uzyskać to, czego szuka w pierwszym, jakby niczego dobrego nie spodziewał się znaleźć w drugim [127]. 

 

[12] Заувага дванадцята. Той, хто подає вправи, має наполягати, щоби той, хто їх виконує, присвячував не менше години кожній із щоденних вправ чи розважань; слід відчувати задоволення з того, що певна вправа виконувалася не менше години – що більше, то краще. 

 

[12] Douzième annotation. Comme celui qui reçoit les exercices doit employer une heure à chacun des cinq exercices ou contemplations qui se font chaque jour, celui qui les donne aura grand soin de l'avertir de faire toujours en sorte que son esprit trouve le repos dans la pensée qu'il a consacré une heure entière à chaque exercice, et plutôt plus que moins; 

 

[12] Двенадцатое примечание: Каждое из пяти ежедневных упражнений или созерцаний должно продолжаться один час. Руководитель должен убеждать упражняющегося удалять от себя мысль о том, что он посвятил целый час Упражнению; он должен скорее увеличивать продолжительность Упражнения, нежели уменьшать его, 

 

[12] Uwaga dwunasta. Dający Ćwiczenia powinien bardzo kłaść na serce odprawiającemu je, żeby przez godzinę oddawał się każdemu z pięciu ćwiczeń czy kontemplacji, które co dzień się odprawia, i żeby starał się mieć zadowolenie w duszy płynące ze świadomości, iż wytrwał w danym ćwiczeniu przez całą godzinę, a nawet raczej nieco dłużej niż krócej. 

Адже ж ворог роду людського звично використовує різні хитрощі, аби спонукати нас скоротити час, відведений на споглядання, розважання чи молитву. 

 

car l'ennemi a coutume de mettre en usage toute son industrie pour nous faire abréger le temps que nous devons donner à la contemplation, à la méditation ou à l'oraison. 

 

ибо искуситель обычно старается заставить нас сократить время, отведенное созерцанию, размышлению или молитве. 

 

Nieprzyjaciel bowiem zwykł niemało zabiegać o to, żeby nas doprowadzić do skrócenia godziny takiej kontemplacji, rozmyślania lub [w ogóle] modlitwy. 

 

[13] Заувага тринадцята. Варто зауважити ще й таке: наскільки легко і приємно цілу годину віддаватися розважанню, зазнаючи втіхи, настільки важко це зробити, відчуваючи спустошення. 

 

[13] Treizième annotation. Il faut encore remarquer que si, dans le temps de la consolation, c'est chose facile et légère de donner à la contemplation une heure pleine, dans le temps de la désolation, au contraire, il est très difficile de l'achever. 

 

[13] Тринадцатое примечание: Необходимо отметить, что насколько приятно и легко во время утешения пробыть в созерцании целый час, настолько трудно это бывает во время оставленности. 

 

[13] Uwaga trzynasta. Trzeba tu jeszcze zauważyć, że jak w czasie pocieszenia łatwo i lekko jest oddawać się kontemplacji przez całą godzinę, tak znów w czasie strapienia jest bardzo trudno wytrwać w niej do końca. 

 

Отож для того, щоби протидіяти спустошенню та долати спокуси, слід завжди відводити для вправи часу трохи більше, ніж рівно годину, звикаючи у такий спосіб не тільки чинити опір ворогові, але й перемагати його. 

 

Pour cette raison, celui qui s'exerce doit toujours, afin d'agir contre la désolation et de vaincre les tentations, persévérer un peu au-delà de l'heure accomplie. Ainsi s'accoutumera-t-il, non seulement à résister à l'ennemi, mais encore à le terrasser. 

 

Поэтому, дабы противодействовать оставленности и победить искушение, необходимо Упражнению отвести времени немного больше, чем положено, чтобы таким образом привыкнуть не только выдерживать натиск врага, но даже побеждать его. 

 

I dlatego odprawiający Ćwiczenia powinien zawsze trwać na modlitwie nieco dłużej ponad pełną godzinę, a to w tym celu, żeby działać przeciw strapieniu i przezwyciężyć pokusy. Trzeba się bowiem przyzwyczaić nie tylko do tego, żeby stawiać opór przeciwnikowi, ale nadto żeby go powalić na ziemię [16,157]. 

 

[14] Заувага чотирнадцята. Коли керівник помітить, що той, хто виконує вправи, зазнає втіхи і діє з неабияким запалом, то має застерегти його, щоб не дав поквапно та необдумано якоїсь обіцянки чи не склав якогось обіту. 

 

[14] Quatorzième annotation. Si celui qui donne les exercices voit que celui qui les reçoit est dans la consolation et dans une grande ferveur, il doit l'avertir de ne faire aucune promesse, aucun voeu indiscret et précipité; 

 

[14] Четырнадцатое примечание: Когда руководитель заметит, что упражняющийся обильно одарен утешениями и большим рвением, то должен его предостеречь, дабы он стремительно и необдуманно не связал себя каким-либо обещанием или обетом. 

 

[14] Uwaga czternasta. Gdy dający Ćwiczenia zauważy, że odprawiający je postępuje naprzód w stanie pocieszenia i z wielkim zapałem, niech go przestrzeże, żeby nie czynił jakiejś obietnicy czy też jakiegoś ślubu, sposób nierozważny i pochopny. 

 

Чим більше керівник пересвідчуватиметься, що його підопічний відзначається непостійним характером, тим більше має його стримувати й остерігати. 

 

et plus il reconnaîtra qu'il est d'un caractère léger, plus il doit réitérer cet avertissement. 

 

И чем более живой характер имеет упражняющийся, тем чаще руководителю следует возобновлять свои предостережения. 

 

I im bardziej pozna, że jest to człowiek o niestałym usposobieniu, tym bardziej winien go przestrzec i napomnieć. 

 

Бо хоч цілком похвально схиляти когось до монашого життя, яке передбачає складання обітів послуху, вбогости та чистоти, 

 

Car, bien que l'on puisse avec raison porter quelqu'un à entrer dans un ordre religieux où il a intention de faire les voeux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, 

 

Ибо вполне законно направлять кого-нибудь к монашеской жизни с обетами нищеты, целомудрия и послушания; 

 

Bo aczkolwiek słusznie mógłby ktoś nakłaniać drugiego do wstąpienia do zakonu, gdzie składa się śluby posłuszeństwa, ubóstwa i czystości, 

 

і рівно ж кожна добра справа, зроблена згідно з обітом, є похвальнішою, ніж зроблена без обіту, 

 

et bien qu'une bonne action faite en vertu d'un voeu soit plus méritoire que celle que l'on fait sans voeu, 

 

и каждое доброе дело, совершенное по обету, сопряжено с большей благодатью, нежели совершенное без обета. 

 

i choć bardziej zasługujący jest czyn dobry wykonany na mocy ślubu niż bez ślubu, 

 

та все ж потрібно звертати неабияку увагу на умови життя та якості, властиві кожному, а також на сприятливі та несприятливі обставини, які стануть на шляху до виконання обіцяного чи передбаченого обітом. 

 

on doit cependant considérer avec attention la condition et les qualités personnelles du sujet, ainsi que la facilité ou la difficulté qu'il pourra trouver à accomplir ce qu'il voudrait promettre. 

 

Однако же необходимо со вниманием учесть условия [жизни] и качества человека, а также помощь или препятствия, которые он встретит при исполнении того, что он хотел бы обещать. 

 

to jednak trzeba bardzo brać w rachubę osobiste warunki i przymioty [odprawiającego Ćwiczenia], a także rozważyć, ile może on znaleźć pomocy i ile napotkać przeszkód w wypełnieniu tego, co chciałby przyrzec lub ślubować. 

 

[15] Заувага п’ятнадцята. Той, хто подає вправи, не повинен спонукати того, хто їх виконує, до вбогости чи до якогось іншого обіту або ж до певного способу чи стану життя як кращого за інші. 

 

[15] Quinzième annotation. Celui qui donne les exercices ne doit pas porter celui qui les reçoit à embrasser ou à promettre d'embrasser la pauvreté volontaire plutôt que l'état contraire, ni à choisir un état de vie plutôt qu'un autre. 

 

[15] Пятнадцатое примечание: Руководитель не должен склонять упражняющегося к нищете, либо к какому другому обету, или призванию, или образу жизни как более предпочтительному перед другим. 

 

[15] Uwaga piętnasta. Dający Ćwiczenia nie powinien nakłaniać odprawiającego je do ubóstwa lub jakiegoś innego przyrzeczenia bardziej niż do tego, co jest temu przeciwne, ani też do jednego stanu lub sposobu życia bardziej niż do innego. 

 

Поза Духовними вправами цілком припустимо і вельми похвально наставляти тих, хто виявляє схильність до поміркованости, дівицтва, богопосвяченого життя та дотримання всіляких євангельських чеснот, 

 

Car, quoique nous puissions licitement et méritoirement, hors du temps des exercices, porter toutes les personnes qui paraissent avoir les dispositions nécessaires à choisir la continence, la virginité, l'état religieux et toute autre pratique de perfection évangélique; 

 

Ибо позволительно и похвально, вне времени Духовных Упражнений, с пользой направлять каждого, кого считаем к тому способным, вдохновлять, дабы он избрал воздержание, девство, монашество и всякую иную добродетель евангельского совершенства; 

 

Bo chociaż poza Ćwiczeniami możemy w sposób dozwolony a nawet zasługujący nakłaniać wszystkich, którzy się prawdopodobnie do tego nadają, do obrania życia we wstrzemięźliwości, w czystości; w zakonie i we wszelakim rodzaju doskonałości ewangelicznej 

 

одначе під час Духовних вправ для того, хто шукає Божу волю, набагато доцільніше, щоб Творець і Господь сам являв себе відданій душі, 

 

néanmoins, dans le temps même des exercices, tandis que l'âme cherche la volonté divine, il est plus convenable et beaucoup mieux que le Créateur et Seigneur se communique lui-même à cette âme qui est toute à lui, 

 

однако во время Духовных Упражнений для того, кто ищет воли Божией, несравненно лучше и основательнее, если Творец и Господь сам явит себя этой душе 

 

to jednak w czasie takich Ćwiczeń Duchownych jest rzeczą bardziej stosowną i o wiele lepszą, aby w tym poszukiwaniu woli Bożej sam Stwórca i Pan udzielał się duszy sobie oddanej 

 

огортаючи її любов’ю і славою та вказуючи той шлях, на якому вона в майбутньому зможе служити Йому найкраще. 

 

l'attirant à son amour et à sa louange, et la disposant à suivre la voie dans laquelle elle pourra mieux le servir dans la suite: 

 

погрузив ее в Свою любовь и славу и указывая ей путь, шествуя по которому она могла бы Ему наилучше служить. 

 

i ogarniał ją ku swej miłości i chwale, a także przysposabiał ją ku tej drodze, na której będzie mu mogła lepiej służyć. 

 

Відтак керівникові не слід схилятися ні в той бік, ні в інший; навпаки, нехай перебуває у рівновазі, наче стрілка ваги, 

 

de sorte que celui qui donne les exercices ne doit ni pencher, ni incliner d'un côté ou de l'autre; mais, se tenant en équilibre comme la balance, 

 

Пусть руководитель не склоняется ни на ту, ни на другую сторону, но, пребывая в равновесии, как стрелка весов, 

 

Przeto dający Ćwiczenia niech się nie zwraca i nie skłania ani ku jednej, ani ku drugiej stronie, lecz stojąc w środku, niczym języczek u wagi, 

 

дозволивши безпосередньо спілкуватися і діяти Творцеві зі створінням і створінню з Його Творцем і Господом. 

 

laisser agir immédiatement le Créateur avec la créature, et la créature avec son Créateur et Seigneur. 

 

предоставит Творцу с творением и творению с Творцом и Господом своим непосредственно общаться и действовать. 

 

niech dozwoli Stwórcy działać bezpośrednio ze swoim stworzeniem, a stworzeniu ze swoim Stwórcą i Panem [179]. 

 

[16] Заувага шістнадцята. З цією метою – а саме, щоб Творець і Господь ефективніше діяв у своєму створінні, –  

 

[16] Seizième annotation. A cette fin, c'est-à-dire pour que le Créateur et Seigneur opère plus efficacement en sa créature, 

 

[16] Шестнадцатое примечание: Для этой цели – то есть дабы Сам Творец и Господь мог лучше воздействовать на свое творение, 

 

[16] Uwaga szesnasta. O tym, co już było wyżej wspomniane. tj. żeby Stwórca i Pan działał pewniej w swoim stworzeniu. 

 

потрібно, аби той, хто виконує вправи, якщо відчуває невпорядковану схильність чи потяг до чогось, з усіх сил намагався сягнути протилежного такій схильності. 

 

il est important, si cette âme, peut-être, se sent affectionnée et portée à un objet d'une manière désordonnée, qu'elle emploie toutes ses forces pour tâcher de parvenir à ce qui est l'opposé de son affection désordonnée. 

 

необходимо, чтобы душа, если она беспорядочно к чему-нибудь привязана и чувствует влечение к какой-нибудь вещи, всеми силами стремилась достичь противоположного по отношению к ее неупорядоченной привязанности. 

 

Otóż gdyby taka dusza miała nieuporządkowane przywiązanie i skłonność do jakiejś rzeczy, bardzo jej jest pożyteczne, aby ze wszystkich sił naginała się ku temu, co jest przeciwne temu jej złemu przywiązaniu. 

 

Так, якщо хтось, приміром, відчуває прагнення здобути та утримувати певну посаду або сан, використовуючи їх не задля Божої слави чи духовного добра душ, а лишень заради своєї власної дочасної вигоди та мирських інтересів, 

 

Que, si par exemple, elle se sent portée à chercher et à posséder un emploi ou un bénéfice, non pour l'honneur et la gloire de Dieu, notre Seigneur, ni pour le salut spirituel des âmes, mais pour ses propres avantages et pour ses intérêts temporels, 

 

Если, например, она ощущает желание приобрести какой-либо сан или место не ради славы Божией и спасения душ, но ради своих собственных выгод и мирских интересов, 

 

Np. gdy dusza kierując się przywiązaniem chce szukać i zdobyć jakiś urząd lub beneficjum nie dla czci i chwały Boga, Pana naszego, i nie dla dobra duchownego dusz, ale dla własnych swych korzyści i zysków doczesnych, 

 

то має намагатися подолати в собі це бажання за допомогою бажання протилежного; треба ревно молитися та виконувати інші духовні вправи, просячи у Господа Бога протилежного, 

 

elle doit se porter à ce qui est contraire et le demander à Dieu, notre Seigneur. Qu'elle fasse de vives instances dans ses prières et dans ses autres exercices spirituels, 

 

то должна обуздать в себе это желание противоположным желанием, стремясь к этому в молитвах и иных духовных подвигах, прося Господа Бога о противоположном, 

 

powinna wtedy pragnąć rzeczy temu wręcz przeciwnych; niech usiłuje w modlitwie i w innych ćwiczeniach duchownych prosić Boga, Pana naszego, właśnie o to, co jest przeciwne, 

 

себто щоби не прагнути цієї посади чи сану, аж доки Божа Велич не зволить впорядкувати ці бажання належним чином і у цей спосіб змінити їх так, 

 

protestant qu'elle ne veut ni cet emploi ou ce bénéfice, ni aucune autre chose, à moins que Dieu, réglant ses désirs, ne change sa première affection; en sorte 

 

утверждая, что она не желает ни этого сана, ни места или чего-либо иного до тех пор, пока Его Божественное Величие не благоволит упорядочить ее намерения и изменить ее желания настолько, 

 

a mianowicie żeby nie pragnęła takiego urzędu czy beneficjum, ani żadnej innej rzeczy, chyba że Boski Majestat, wprowadzając ład w jej pragnienia, odmieni jej pierwsze uczucia tak, 

 

що єдиною спонукою до посідання тієї чи іншої речі буде виключно служіння Божій Величі та її честь і слава. 

 

que la raison de désirer ou de posséder une chose ou une autre soit uniquement le service, l'honneur et la gloire de sa divine Majesté. 

 

что единственным поводом желания и пользования той или иной вещью будет только служение, честь и слава, [воздаваемые] Божественному Величию. 

 

żeby jedyną racją pragnienia lub posiadania tej czy innej rzeczy była wyłącznie służba, cześć i chwała jego Boskiego Majestatu [172, 184]. 

 

[17] Заувага сімнадцята. Вельми корисно, коли керівник, хоч би й не бажаючи дізнатися про особисті думки та гріхи того, хто виконує вправи, 

 

[17] Dix-septième annotation. Il est très utile que celui qui donne les exercices, sans chercher à connaître les pensées et les péchés de celui qui les reçoit, 

 

[17] Семнадцатое примечание: Весьма полезно, чтобы руководитель, хотя и не стремился познать грехи и мысли упражняющегося, 

 

[17] Uwaga siedemnasta. Jest rzeczą wielce pożyteczną, aby dający Ćwiczenia, nie starając się zresztą wybadać i poznać myśli i grzechów odprawiającego Ćwiczenia, 

 

все ж був добре обізнаний із переживаннями та думками, що їх породжують в останнього різні духи, 

 

soit fidèlement instruit des pensées et des mouvements divers que les différents esprits excitent en lui; 

 

все же был точно осведомлен о мыслях и душевных движениях, которые упражняющемуся внушают разные духи, 

 

jednakże dobrze wiedział o różnych poruszeniach i myślach, które różne duchy mu podsuwają. 

 

аби в залежності від більшого чи меншого поступу з його боку мати змогу давати йому ті духовні вправи, які найбільше відповідають потребам душі, зворохобленої різними помислами. 

 

afin que, selon son avancement plus ou moins grand, il puisse lui donner quelques exercices spirituels convenables et conformes à la nécessité de son âme agitée. 

 

дабы сообразно с большим или меньшим успехом упражняющегося быть в состоянии преподать ему Духовные Упражнения, отвечающие потребностям души, обуреваемой помыслами. 

 

Albowiem wedle większego lub mniejszego postępu będzie mógł mu dawać pewne stosowne dlań ćwiczenia duchowne, odpowiednie do potrzeb duszy doznającej takich właśnie poruszeń [4, 22]. 

 

[18] Заувага вісімнадцята. Духовні вправи потрібно пристосовувати до особливостей осіб, які хочуть їх виконати, себто до їхнього віку, освіти та можливостей. 

 

[18] Dix-huitième annotation. Il faut adapter les exercices spirituels à la disposition des personnes qui veulent les faire, c'est-à-dire à leur âge, à leur science, à leur talent, 

 

[18] а Восемнадцатое примечание: Нужно соотнести Духовные Упражнения с возможностями лиц, желающих их совершить, то есть с их возрастом, образованием, 

 

[18] a Uwaga osiemnasta. Te Ćwiczenia Duchowne trzeba dostosowywać do właściwości osób pragnących je odprawić, a mianowicie do ich wieku, wykształcenia lub zdolności. 

 

Тому неосвіченим чи слабким людям не слід давати завдання, з якими вони не в стані впоратися належним чином, а відтак і сягнути користі для себе. 

 

et ne pas donner à celui qui est ignorant ou d'une complexion faible, des choses qu'il ne puisse pas supporter aisément, et dont il est incapable de profiter. 

 

и не давать тому, кто невежествен или слаб, недоступных ему вещей, которыми он не в состоянии воспользоваться. 

 

Przeto człowiekowi bez wykształcenia lub o słabych siłach nie trzeba dawać tego, czego nie mógłby łatwo znieść i co by mu nie przyniosło pożytku. 

 

Також треба діяти у відповідності до того, що хоче здобути людина, яка приходить, аби прийняти Духовні вправи, і на що вона себе налаштовує. 

 

On doit également consulter l'intention du retraitant, et, selon le désir qu'il aura de s'avancer dans le service de Dieu, lui donner ce qui est le plus convenable pour l'aider à obtenir le but qu'il se propose. 

 

Также нужно сообразоваться с готовностью, желанием и доброй волей приходящего; нужно ему дать то, что наилучшим образом послужит его духовному развитию. 

 

Podobnie wedle miary pragnienia, jakie kto żywi, by się dobrze usposobić, powinno się mu dawać to, co może mu bardziej pomóc do postępu. 

 

Відтак тому, хто хоче отримати лишень якісь настанови та сягнути певного рівня душевного спокою, можна запропонувати частковий іспит сумління [24-31], а далі – загальний іспит [32-43]; 

 

Par conséquent, s'il ne veut que s'instruire de ses devoirs et parvenir à un certain degré de repos intérieur, on peut lui donner l'examen particulier, et ensuite l'examen général. 

 

б Тому, кто хочет лишь получить наставление о своих обязанностях и достичь душевного умиротворения, можно предложить «частичное испытание совести» (examen particulare) (см. 24-31), а затем «общее испытание совести» (examen generale) (см.32- 43). 

 

b Temu więc, co chce otrzymać pomoc i pouczenie, aby do pewnego tylko stopnia zaspokoił swą duszę, można przedłożyć rachunek sumienia szczegółowy [24-31], a potem rachunek sumienia ogólny [32-33] 

 

поза тим, слід навчити його щоранку присвячувати півгодини способові молитви, роздумуючи про заповіді [238-243] та головні гріхи [244-245], а також інші подібні речі [238; 246-260]. 

 

Il consacrera en même temps une demi-heure le matin à la première manière de prier, sur les commandements et sur les péchés capitaux, etc. 

 

Вместе с этим следует научить его посвящать утром полчаса первому образу молитвы, размышляя о заповедях и смертных грехах (см. 238-248). 

 

razem ze sposobem modlitwy przez pół godziny rano o przykazaniach Bożych, o grzechach głównych itd. [238-248], 

 

Можна також порадити йому щотижня приступати до сповіді і, якщо це можливо, причащатися що два тижні, або й щотижня, якщо відчуватиме таке бажання. 

 

On lui recommandera aussi de se confesser tous les huit jours, et, s'il le peut, de recevoir le sacrement de l'Eucharistie tous les quinze jours, et mieux encore tous les huit jours, s'il en a la dévotion. 

 

Можно также посоветовать ему приступать к еженедельной исповеди, и, если может, причащаться через две недели, а если у него есть влечение, то и каждую неделю. 

 

zalecając mu także spowiedź co tydzień i – jeśli to możliwe – Komunię św. co dwa tygodnie, a gdyby tego pragnął, to jeszcze lepiej co tydzień. 

 

Такий спосіб найкраще підходить людям простим і неосвіченим; їм слід пояснити окремо кожну Божу заповідь, сім головних гріхів, церковні заповіді, п’ять чуттів і справи милосердя. 

 

Cette méthode convient surtout aux personnes simples et sans études. On leur expliquera tous les commandements de Dieu et de l'Église, les péchés capitaux, ce qui regarde les cinq sens corporels et les oeuvres de miséricorde. 

 

Людям простым и необразованным, для которых названный образ молитвы является наиболее соответствующим, необходимо объяснить по отдельности каждую заповедь Божию, главные грехи, заповеди церковные, [хранение] пяти чувств и дела милосердия. 

 

Taki zaś sposób jest bardziej odpowiedni dla osób więcej prostych lub niewykształconych: wyjaśnia się im każde przykazanie Boże, potem grzechy główne i przykazania kościelne, pięć zmysłów i uczynki miłosierdzia. 

 

Так само, якщо керівник побачить, що той, хто виконує вправи, – людина від природи не надто обдарована, від якої не варто очікувати великих успіхів, 

 

De même, si celui qui donne les exercices reconnaît que celui qui les reçoit a peu de fond ou de capacité naturelle, et qu'on ne peut pas espérer de lui beaucoup de fruits, 

 

в Точно так же, если руководитель заметит, что имеет дело с человеком от природы мало одаренным и не подающим надежды на достижение больших успехов, 

 

c Podobnie, jeśli dający Ćwiczenia widzi, że odprawiający je, jest wątłego zdrowia lub małych z natury zdolności, tak że nie można się po nim spodziewać wielkiego owocu, 

 

то краще дати йому кілька легких вправ, доки він не приступить до сповіді, 

 

il est plus convenable de lui donner quelques-uns de ces exercices faciles, jusqu'à ce qu'il fasse la confession de ses péchés. 

 

то будет лучше дать ему два наиболее легких Упражнения, до тех пор, пока он не совершит исповедь своих грехов, 

 

wtedy jest bardziej stosowną rzeczą dać mu kilka ćwiczeń łatwiejszych, aż się go doprowadzi do spowiedzi. 

 

а тоді навчити його кільком способам здійснення іспиту сумління і порадити сповідатися частіше, ніж доти, щоб зберегти здобуте. 

 

On lui donnera ensuite quelques méthodes d'examen de conscience, et quelques règles à suivre pour se confesser plus souvent qu'il n'avait coutume de le faire, afin de conserver les fruits qu'il aura recueillis; 

 

а затем научит его некоторым способам испытания совести и даст совет чаще исповедываться, дабы сохранить приобретенное; 

 

Potem przedłożyć mu kilka rachunków sumienia i zalecić spowiedź częstszą, niż to miał zwyczaj czynić, a to w tym celu, żeby utrzymał się w tym, co uzyskał. 

 

Не слід, одначе, торкатися питання вибору та інших вправ, що виходять за межі Першого тижня, 

 

mais on laissera de côté les matières de l'élection et tous les exercices qui sont hors de la première semaine; 

 

но не следует касаться выбора призвания и дальнейших Упражнений вне первой Недели; 

 

Nie trzeba zatem wchodzić z nim dalej w sprawy wyboru, ani w inne ćwiczenia wykraczające poza pierwszy tydzień, 

 

особливо якщо можна в цей час сягнути більшого поступу, займаючись з іншими; охопити все не вистарчить часу. 

 

surtout quand on peut obtenir un plus grand fruit auprès d'autres personnes, et que le temps manque pour toutes. 

 

особенно если можно с пользой заняться другими Упражнениями и не хватает времени для всего [остального]. 

 

zwłaszcza gdy innych ludzi można doprowadzić do większego postępu, a na wszystko [i dla wszystkich] brak czasu. 

 

[19] Заувага дев’ятнадцята. Тому, хто заклопотаний громадськими справами чи іншими нагальними заняттями 

 

[19] Dix-neuvième annotation. S'il s'agit d'un homme retenu par un emploi public ou par des affaires auxquelles il ne peut se soustraire; 

 

[19] Девятнадцатое примечание: Человеку, занятому общественными делами, либо имеющему какие-либо важные занятия, 

 

[19] Uwaga dziewiętnasta . Temu, co byłby pochłonięty sprawami publicznymi lub innymi pożytecznymi zajęciami, 

 

і відзначається доброю освітою або здібностями, можна давати Духовні вправи так, щоб він присвячував їм півтора години на день. Насамперед керівник може пояснити йому, для чого створено людину, 

 

d'un homme qui ait de l'instruction, de l'intelligence, et qui puisse prendre une heure et demie chaque jour pour faire les exercices, on lui expliquera d'abord pourquoi l'homme est créé; 

 

одаренному знаниями или талантом, можно дать Духовные Упражнения с тем, чтобы он посвящал им полтора часа в день. Прежде всего ему следует объяснить, для чего человек создан; 

 

a będąc człowiekiem wykształconym lub zdolnym, mógłby półtorej godziny dziennie poświęcić na Ćwiczenia, można przedłożyć cel, dla którego człowiek jest stworzony [23]; 

 

далі протягом півгодини розтлумачити суть часткового, а тоді й загального іспиту сумління, та викласти спосіб здійснення сповіді і прийняття причастя. 

 

on pourra de même lui assigner une demi-heure pour s'occuper de l'examen particulier, puis de l'examen général, de la manière de se confesser et de recevoir le sacrement de l'Eucharistie. 

 

в течение получаса можно разъяснить ему частичное и затем общее испытание совести и образ достойного совершения исповеди и причащения Святых Тайн. 

 

potem można mu przez pół godziny wyjaśnić rachunek sumienia szczegółowy, następnie rachunek ogólny i sposób spowiadania się i przyjmowania Komunii św. [24-44]. 

 

Упродовж трьох днів він має по годині роздумувати над першим, другим і третім гріхом [45-54]; 

 

Il fera, durant trois jours, tous les matins, pendant l'espace d'une heure, la méditation du premier, du second et du troisième péché; 

 

Пусть размышляет по часу, в течение трех дней, о первом, втором и третьем грехе (см. 45-54); 

 

Przez trzy dni poświęci on godzinę rano na rozmyślanie o pierwszym, drugim i trzecim grzechu [45-54]; 

 

потім, знову впродовж трьох днів у той же час нехай розмірковує про власні гріхи [55-64]; 

 

et trois autres jours, à la même heure, la méditation sur les péchés personnels; 

 

потом в течение трех дней, также по часу, пусть размышляет о собственных грехах (см. 55-61), 

 

następnie przez dalsze trzy dni o tej samej godzinie będzie rozmyślał o grzechach własnych [55-61]; 

 

наступні три дні слід присвятити роздумам про покарання за гріхи [65-72]. 

 

et trois autres jours encore, à la même heure, la méditation des peines dues aux péchés. 

 

и следующие три дня – о наказаниях за грехи (см. 65-71). 

 

potem znów przez trzy dni o tej samej porze o karach za grzechy [65-71]. 

 

Після всіх цих роздумів треба дати йому десять Додаткових вказівок [73-90]. 

 

On lui donnera pour chacune de ces méditations les dix additions de la première semaine, 

 

При всех этих размышлениях нужно дать ему десять «Добавлений» (см. 73-90). 

 

W tych trzech seriach rozmyślań wyłoży mu się też 10 uwag dodatkowych [73-90]. 

 

Далі потрібно перейти до тайн життя Господа нашого Ісуса Христа, викладаючи їх у спосіб і в порядку, що їх пояснено нижче у самих Духовних вправах. 

 

et l'on conservera, pour la contemplation des mystères de Notre-Seigneur Jésus-Christ, la méthode qui est expliquée plus bas et au long dans le livre même des exercices. 

 

После чего надо ему преподать тайны жизни Иисуса Христа, пользуясь методом и порядком, изложенным ниже в самих Духовных Упражнениях. 

 

A jeśli chodzi o tajemnice życia Jezusa Chrystusa Pana naszego, trzeba się trzymać tego porządku, w jakim się je wyjaśnia obszerniej w dalszych ćwiczeniach. 

 

[20] Заувага двадцята. Тому, хто вільний від справ і хоче сягнути якомога більшого поступу, слід подати всі Духовні вправи у тій послідовності, в якій їх викладено нижче. 

 

[20] Vingtième annotation. Mais, si quelqu'un est plus libre d'affaires, et désire retirer des exercices spirituels tout le fruit qu'il peut en recueillir, qu'on les lui donne tout entiers, gardant exactement l'ordre dans lequel ils sont ici développés. 

 

[20] а Двадцатое примечание: Человеку, свободному от дел и желающему преуспеть как можно более, нужно преподать Духовные Упражнения полностью, в том порядке, как они здесь изложены. 

 

[20] a Uwaga dwudziesta. Temu, co jest bardziej wolny od zajęć, a pragnie we wszystkim, ile tylko może, postąpić, można dać całe Ćwiczenia Duchowne wedle porządku, w jakim jedne po drugich następują. 

 

Назагал, він зможе досягнути тим більшого успіху, чим більше віддалиться від своїх друзів та знайомих і від усіляких земних турбот, 

 

Et ordinairement il en retirera d'autant plus de profit qu'il sera plus séparé de ses amis, de ses proches et de toute sollicitude terrestre, 

 

Вообще говоря, упражняющийся тем более извлечет духовную пользу, чем более удалится от всех друзей и знакомых и от всех земных забот, 

 

Normalnie postąpi on w nich tym więcej, im bardziej odłączy się od wszystkich przyjaciół i znajomych i od wszelkiej troski doczesnej, 

 

перейшовши, наприклад, з дому, де живе, до іншого дому чи кімнати, аби якомога більше бути на самоті 

 

quittant, par exemple, son habitation ordinaire et choisissant une autre maison ou une autre chambre pour y habiter le plus à l'écart qu'il pourra, 

 

например перейдет из того дома, где живет, в другой дом или комнату, чтобы быть в уединении 

 

opuszczając np. dom, w którym mieszka, a udając się do innego domu czy choćby do innego pokoju, aby tam żyć w jak największym odosobnieniu i ukryciu tak, 

 

і відтак мати змогу щодня ходити на літургію і на вечірню, не остерігаючись, що хтось його потривожить чи стане на перешкоді. 

 

de manière qu'il soit en son pouvoir d'aller tous les jours à la messe et aux vêpres sans crainte d'être dérangé par personne. 

 

и иметь возможность ежедневно посещать литургию и вечернее богослужение, не боясь быть кем-нибудь потревоженным. 

 

by mógł codziennie iść na mszę i na nieszpory bez obawy przeszkód ze strony znajomych. 

 

Таке усамітнення має поряд з багатьма іншими такі три головні переваги: 

 

Cette solitude lui procurera trois avantages spirituels, entre beaucoup d'autres. 

 

б Это уединение, кроме иных преимуществ, принесет ему тройное благо. 

 

b Z takiego odosobnienia płyną trzy główne korzyści obok wielu innych: 

 

По-перше, віддаляючись від друзів і знайомих та від поточних не надто впорядкованих занять, щоб служити Господу Богові і славити Його, ми здобуваємо чималу заслугу в очах Його Божої Величі. 

 

Premièrement, la séparation de ses amis, de ses proches, ainsi que de beaucoup d'affaires moins réglées, afin de mieux servir et louer Dieu, notre Seigneur, est d'un grand mérite devant la Majesté divine. 

 

Во-первых, человек, удаляясь от друзей и знакомых и от текущих мало упорядоченных занятий, дабы таким образом служить Богу и славить Его, приобретает заслугу в очах Величия Божия. 

 

Pierwsza: Odłączając się od wielu przyjaciół, znajomych i od wielu zajęć nie [zawsze] dobrze uporządkowanych, i czyniąc to w tym celu, aby służyć Panu Bogu naszemu i chwalić go, niemałą ma zasługę w oczach jego Boskiego Majestatu. 

 

По-друге, перебуваючи у такому усамітненні і не розпорошуючи увагу на багато різних питань, а натомість зосереджуючись на одному, а саме на служінні нашому Творцеві і на духовному поступі, 

 

Secondement, se trouvant ainsi seul avec lui-même, n'ayant plus l'esprit partagé entre plusieurs objets, mais réunissant toute sa sollicitude en un seul, qui est de servir son Créateur et d'être utile à son âme, 

 

Во-вторых, будучи в уединении и не имея рассредоточенного внимания, поглощенного множеством вещей, но все свое усердие направляя к служению Творцу и усовершенствованию души, 

 

Druga: Będąc tak odosobnionym i mając umysł nie zaprzątnięty wieloma sprawami, lecz całe swe staranie kierując ku jednej tylko sprawie, a mianowicie ku służbie swemu Stwórcy i ku postępowi swej duszy, 

 

ми можемо вільніше спрямовувати свої природні здібності на досягнення такої бажаної мети. 

 

il fait usage de ses puissances naturelles plus librement pour chercher avec diligence ce qu'il désire avec tant d'ardeur. 

 

легче может воспользоваться своими природными дарованиями, свободно направляя свои силы к обретению желанной цели. 

 

swobodniej posługuje się swymi władzami naturalnymi do szukania pilnie tego, czego tak bardzo pragnie. 

 

По-третє, чим більше ми усамітнюємось та відокремлюємось, тим більше можемо зближуватися і поєднуватися з нашим Творцем і Господом, 

 

Troisièmement, plus notre âme se trouve seule et séparée des créatures, plus elle se rend apte à s'approcher de son Créateur et Seigneur et à s'unir à lui; 

 

В-третьих, чем более душа уединяется и обособляется, тем более становится способной к сближению и соединению с Творцом; 

 

Trzecia: Im bardziej dusza nasza jest samotna i odosobniona, tym bardziej staje się sposobna do tego, by się przybliżyć do Stwórcy i Pana swego i dosięgnąć go. 

 

а чим більше ми у такий спосіб з Ним поєднуємось, тим більшою є наша здатність сприймати дари та ласки від щонайвищої Божої доброти. 

 

et plus elle s'approche effectivement de lui, plus elle se dispose à recevoir les grâces et les dons de sa divine et souveraine bonté. 

 

и чем больше она действительно к Нему приблизится, тем более она станет способной к восприятию даров и благодати от Его Верховной и Божественной благости. 

 

A im bardziej tak go dosięga, tym bardziej usposabia się do przyjmowania łask i darów od jego Boskiej i najwyższej Dobroci.