ДУХОВНІ ВПРАВИ СВЯТОГО ІГНАТІЯ ЛОЙОЛИ

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 

111-120

[111] Впровадження перше. Історія. Тут слід побожно розважити про те, як Пресвята Діва на дев’ятому місяці вагітности виїхала з Назарета і верхи на ослиці,  

 

[111] Le premier prélude est l'histoire du mystère. On se rappellera, dans la contemplation présente, comment Notre-Dame, dans le neuvième mois de sa grossesse, partit de Nazareth, assise, comme on peut pieusement le méditer, sur une ânesse, 

 

[111] Первое вступление: история. Благочестивое размышление о том, как на девятом месяце беременности Пресвятая Дева покинула Назарет и в сопровождении святого Иосифа и служанки, погоняющей быка, совершила путь на ослице. Как они направляются в Вифлеем, дабы участвовать в выплате дани, наложенной кесарем на всю страну. 

 

[111] Wprowadzenie 1. Historia. Tutaj [przypomnieć sobie], jak wyruszyli z Nazaretu: Pani nasza, w dziewiątym miesiącu ciąży, jak można pobożnie rozmyślać, siedząc na oślicy, 

 

в супроводі Йосифа та служниці, яка гнала вола, вирушила до Вифлеєма, щоб заплатити данину, накладену кесарем на всі ті землі [264]. 

 

accompagnée de Joseph et d'une servante qui mènent un boeuf. Ils vont à Bethléem payer le tribut imposé par César à tous les habitants de cette province. 

 

i Józef, i służąca, prowadząc z sobą wołu, aby udać się do Betlejem i uiścić tam opłatę, którą cesarz nałożył na wszystkie tamte krainy [264]. 

 

[112] Впровадження друге. Витворення в уяві місця. Тут треба виобразити собі шлях від Назарета до Вифлеєма, уявляючи його довжину та ширину, рівний він був чи йшов долинами й узгір’ями. 

 

[112] Le second prélude est la composition de lieu. Dans cette contemplation, je verrai des yeux de l'imagination le chemin de Nazareth à Bethléem, considérant sa longueur, sa largeur. Est-il uni? Traverse-t-il des vallées? Est-il sur des collines? 

 

[112] Второе вступление: представление места. Здесь следует обозреть путь от Назарета до Вифлеема, представляя себе его длину, ширину, ровен ли он был или шел по горам и долинам. 

 

[112] Wprowadzenie 2. Ustalenie miejsca jakby się je widziało. Tutaj to będzie tak: Oczami wyobraźni widzieć drogę z Nazaretu do Betlejem, przypatrując się jej, jak jest długa, jak szeroka, czy idzie ta droga po równinie, czy przez doliny i wzgórza. 

 

Так само потрібно оглянути в уяві те місце чи то печеру, де народився Ісус; простора вона чи маленька, низька чи висока, як її споряджено. 

 

Je considérerai de même la grotte où naît le Sauveur. Est-elle grande ou petite? Est-elle haute ou basse? Comment est-elle préparée? 

 

Точно так же [следует] обозреть место или [точнее] пещеру Рождества, обширная ли она была или маленькая, низкая или высокая, и как была устроена? 

 

Patrzeć także na miejsce czyli na grotę narodzenia, czy jest obszerna czy szczupła, czy niska, czy wysoka, i jak jest urządzona. 

 

[113] Впровадження третє. Таке ж, як і у попередньому спогляданні; здійснюється у той же спосіб. 

 

[113] Le troisième prélude est entièrement le même que dans la contemplation précédente. 

 

[113] Третье вступление – такое же, как и в предыдущем созерцании. 

 

[113] Wprowadzenie 3. Takie samo i w takiej samej formie jak było w poprzedniej kontemplacji [104]. 

 

[114] Пункт перший. Побачити осіб, себто побачити Пресвяту Діву, Йосифа, служницю та немовля Ісуса, який щойно народився, 

 

[114] Dans le premier point, je verrai les personnes: Notre-Dame, Joseph, la servante, et l'Enfant Jésus lorsqu'il sera né. 

 

[114] Первый пункт: Мысленно увидеть [присутствующие] лица: Святую Деву, Иосифа, служанку и Младенца Иисуса по Его рождении, 

 

[114] Punkt l. Widzieć osoby, a mianowicie Panią naszą, i Józefa, i służącą, i Dzieciątko Jezus po jego narodzeniu. 

 

себе уявляючи вбогим та негідним слугою; дивитися на них, споглядати їх і з усією можливою пошаною та благоговінням прислуговувати їм у їхніх потребах, так, наче ми там справді присутні. 

 

Je me tiendrai en leur présence comme un petit mendiant et un petit esclave indigne de paraître devant eux. Je les considérerai, je les contemplerai, je les servirai dans leurs besoins avec tout l'empressement et tout le respect dont je suis capable, comme si je me trouvais présent. 

 

представляя себя негодным и убогим слугою; созерцать их, приглядываться к ним и с почтением и елико возможным благоговением служа им в их нуждах, как если бы я действительно там присутствовал, будучи как бы последним нищим и недостойным рабом. 

 

Ja zaś sam stanę się służką ubożuchnym i niegodnym, patrząc na nich, kontemplując ich i służąc im w ich potrzebach tak, jakbym tam znalazł się obecny, z całym, jakie tylko jest możliwe, uszanowaniem i ze czcią. 

 

Опісля ж заглибитися у роздуми, щоби почерпнути з цього якусь користь. 

 

Ensuite je réfléchirai en moi-même pour tirer de là quelque profit. 

 

И затем предаться размышлению, дабы извлечь [из всего этого] пользу. 

 

A potem wejść w siebie samego, aby jakiś pożytek [duchowny] wyciągnąć. 

 

[115] Пункт другий. Спостерігати, уважно прислухаючись до того, що вони говорять, а потім віддатися розважанням, аби почерпнути з цього користь. 

 

[115] Dans le second point, j'observerai, je remarquerai et je contemplerai ce qu'ils disent; puis je réfléchirai en moi-même pour tirer quelque profit. 

 

[115] Второй пункт: Внимательно слушать все, что они говорят, а затем предаться внутреннему размышлению, дабы извлечь [из всего этого] пользу. 

 

[115] Punkt 2. Patrzeć, zwracać uwagę i kontemplować to, co mówią osoby, a wszedłszy w siebie pożytek z tego jakiś wyciągnąć. 

 

[116] Пункт третій. Уважно дивитися, що вони роблять; споглядати, приміром, як мандрують та працюють, щоби в такій-ото крайній нужді з’явився на світ Господь, 

 

[116] Dans le troisième point, je regarderai et je considérerai ce qu'ils font, comme ils ont voyagé, comme ils souffrent, afin que le Seigneur de toutes choses naisse dans une extrême pauvreté, 

 

[116] Третий пункт: Внимательно наблюдать за тем, что они делают, то есть как совершают путь, терпят лишения, трудятся, как в крайней нищете рождается Господь, 

 

[116] Punkt 3. Patrzeć i rozważać to, co czynią, jak podróżują i trudzą się, aby Pan narodził się w skrajnym ubóstwie, 

 

а потім, після стількох трудів, зазнавши голоду й спраги, спеки й холоду, кривди і зневаги, помер на хресті, й усе це – заради нас! 

 

et qu'après tant de travaux, après avoir enduré la faim, la soif, la chaleur, le froid, les injures et les affronts, il meure sur la Croix; et tout cela pour moi. 

 

чтобы затем после стольких трудов, испытав голод и жажду, зной и холод, оскорбления и заушения, умереть на кресте, и все это – ради меня. 

 

a po tylu trudach, doznawszy głodu i pragnienia, upału i zimna, krzywd i zniewag, umarł wreszcie na krzyżu; a to wszystko dla mnie. 

 

Потому слід порозважати, щоб почерпнути користь для себе. 

 

Et je réfléchirai pour tirer quelque profit spirituel. 

 

Затем предаться внутреннему размышлению, дабы получить духовную пользу. 

 

Potem wejść w siebie i pożytek jakiś duchowny wyciągnąć. 

 

[117] Бесіда. Закінчити треба бесідою, як у попередньому спогляданні, а насамкінець промовити “Отче наш”. 

 

[117] Je terminerai par un colloque, comme dans la contemplation précédente, et je réciterai le Notre Père

 

[117] Закончить беседой, как в предыдущем созерцании, и прибавить Отче наш

 

[117] Rozmowa końcowa. Zakończyć rozmowę jak w poprzedniej kontemplacji [109], dodając Ojcze nasz

 

[118] СПОГЛЯДАННЯ ТРЕТЄ 

 

Troisième contemplation 

 

[118] ТРЕТЬЕ СОЗЕРЦАНИЕ 

 

[118] Kontemplacja trzecia

 

повторення першого і другого 

 

La troisième contemplation est la répétition du premier et du second exercice. 

 

будет повторением Первого и Второго Упражнения 

 

będzie powtórzeniem ćwiczenia pierwszego i drugiego. 

 

Після молитви приготування і трьох впроваджень слід повторити першу і другу вправи, 

 

[118] Après l'oraison préparatoire et les trois préludes, on fera la répétition du premier et du second exercice, 

 

После подготовительной молитвы и трех вступлений нужно повторить Первое и Второе Упражнения, 

 

Po modlitwie przygotowawczej i trzech wprowadzeniach dokona się powtórzenia ćwiczenia pierwszego i drugiego, 

 

звертаючи увагу на певні важливіші пункти, під час яких той, хто виконує вправи, відчув якесь просвітлення, зазнав втіхи чи спустошення. Наприкінці треба так само провести бесіду та промовити “Отче наш”. 

 

insistant toujours sur quelques passages principaux, dans la méditation desquels on aura reçu plus de lumières, senti plus de consolation ou de désolation intérieure; et on terminera de même par un colloque suivi du Notre Père

 

обращая внимание на отдельные важнейшие части, во время которых было какое-либо просветление, утешение или оставленность. Закончить беседой же и прочесть Отче наш

 

zwracając zawsze uwagę na pewne bardziej ważne części, w których doznało się pewnego poznania, pocieszenia lub strapienia. Zakończyć także rozmową i odmówić Ojcze nasz.  

 

[119] Примітка. У цьому і в усіх подальших повтореннях слід дотримуватися того ж порядку, що й у повтореннях Першого тижня [62-64], змінюючи тільки зміст, та зберігаючи форму. 

 

[119] Dans cette répétition et dans les suivantes, on gardera la même méthode que dans celles de la première semaine, changeant la matière et conservant la forme. 

 

[119] В этом и во всех следующих повторениях следует сохранять тот же самый порядок, что и в повторениях первой Недели, изменяя содержание и сохраняя форму. 

 

[119] W tym powtórzeniu i we wszystkich następnych zachować trzeba ten sam sposób postępowania, jaki zachowywało się w powtórzeniach podczas pierwszego tygodnia [62-64], zmieniając tylko tematykę, a zachowując formę. 

 

[120] СПОГЛЯДАННЯ ЧЕТВЕРТЕ 

 

Quatrième contemplation 

 

[120] ЧЕТВЕРТОЕ СОЗЕРЦАНИЕ 

 

[120] Kontemplacja czwarta

 

повторення першого і другого 

 

[120] La quatrième contemplation sera encore une répétition du premier et du second exercice, 

 

будет повторением первого и второго 

 

będzie powtórzeniem pierwszej i drugiej 

 

у той же спосіб, що й у попередньому повторенні 

 

et se fera de la même manière que la précédente. 

 

таким образом, как было в предыдущем повторении 

 

w ten sam sposób, jak to się uczyniło w poprzednim powtórzeniu.