ДУХОВНІ ВПРАВИ СВЯТОГО ІГНАТІЯ ЛОЙОЛИ

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 

201-210

[201] Впровадження перше. Історія. Тут йдеться про те, як Господь наш Ісус Христос зійшов зі своїми одинадцятьма учнями з гори Сіон, де відбулася Вечеря, і вирушив у долину Йосафата;  

 

[201] Le premier prélude est un précis de l'histoire. Ici, je me rappellerai comment Jésus-Christ, notre Seigneur, descendit avec ses onze disciples de la montagne de Sion, où il venait de célébrer la Cène, dans la vallée de Josaphat. 

 

[201] Первое вступление: содержание – как Господь наш Иисус Христос спустился со своими одиннадцатью учениками с горы Сион, где совершил Вечерю [и направился] в долину Иосафата, 

 

[201] Wprowadzenie 1. Historia. Tutaj o tym, jak Chrystus, Pan nasz, zstąpił z jedenastoma uczniami swymi z góry Syjon, gdzie odbył wieczerzę, przez dolinę Jozafata, 

 

як, залишивши восьмеро з учнів на одному боці долини і ще трьох – у саду, 

 

Il en laisse huit dans un endroit de la vallée, et les trois autres dans une partie du jardin; 

 

как оставил восемь из них в долине и троих в одной из частей сада; 

 

i jak zostawił ośmiu z nich z jednej strony doliny, a pozostałych trzech w pewnej części Ogrójca. 

 

Ісус став молитися, обливаючись кривавим потом; 

 

et, se mettant en prière, il répand une sueur comme des gouttes de sang. 

 

и погрузился в молитву, и был пот Его, как капли крови, падающие на землю; 

 

Sam zaś oddając się modlitwie poci się kroplami krwi. 

 

як, тричі помолившись до Отця, Він розбудив своїх учнів, а вороги попадали ниць, зачувши Його голос; 

 

Il fait par trois fois une prière à son Père; il réveille ses trois disciples; ses ennemis tombent à sa voix; 

 

и после, как трижды помолился Отцу, и пробудил от сна троих своих учеников; и как от гласа Его поверглись ниц враги; 

 

Potem zaś modli się trzykrotnie do Ojca, budzi ze snu trzech uczniów swoich. I jak na głos jego upadli na ziemię nieprzyjaciele, 

 

як Юда привітав Христа, поцілувавши, а Петро відтяв Малехові вухо, яке Господь тут же повернув на місце; 

 

Judas lui donne le baiser de paix; saint Pierre abat une oreille à Malchus; Jésus la lui remet en place; 

 

и как Иуда поцеловал Его, и как святой Петр отсек Малху ухо, которое Господь [прикосновением] водворил на место; 

 

a Judasz go pocałował. Piotr zaś uciął ucho Malchusowi, a Jezus przywrócił je na swoje miejsce. 

 

як Ісуса схопили, буцім розбійника, і повели назад через долину й знову під гору до дому Анни. 

 

il est pris comme un malfaiteur; on le conduit, en descendant la vallée, et ensuite en remontant la côte, à la maison d'Anne. 

 

как, наконец, взят был, подобно разбойнику, и как повели Его обратно через долину, и оттуда под гору и вверх до дома Анны [первосвященника]. 

 

Pojmanego jako złoczyńcę ciągną go przez dolinę w dół, a potem po stoku w górę do domu Annasza. 

 

[202] Впровадження друге. Витворення в уяві місця. Тут потрібно роздивитися дорогу, яка веде від гори Сіон в долину Йосафата і далі до Гетсиманського саду: широка вона чи вузька, той має вигляд чи інший. 

 

[202] Le second est de voir le lieu de la contemplation. Ici, je considérerai le chemin de la montagne de Sion à la vallée de Josaphat; de même le jardin: sa longueur, sa largeur, sa disposition, comme l'imagination me le représentera. 

 

[202] Второе вступление: представление места – здесь рассмотреть дорогу от горы Сион в долину Иосафата, также к [Гефсиманскому] саду, широкая ли она, длинная ли, имеет ли такой вид или иной. 

 

[202] Wprowadzenie 2. Widzieć miejsce. Tutaj przyglądać się uważnie drodze z góry Syjon do doliny Jozafata i podobnie Ogrójcowi, czy jest szeroki, czy długi, czy ma taki czy inny wygląd. 

 

[203] Впровадження третє. Просити того, чого хочемо. Тут потрібно просити того, що пов’язане зі Страстями: скорботи разом із Христом у скорботі; скрухи серця разом із Христом стражденним; сліз та внутрішніх страждань через ті великі муки, що їх Христос прийняв заради нас. 

 

[203] Le troisième est de demander ce que je veux obtenir. Ce qu'il est convenable de demander dans la Passion, c'est la douleur avec Jésus-Christ dans la douleur; le brisement de l'âme avec Jésus-Christ brisé dans son âme et dans son corps; des larmes, et le sentiment intérieur de tant de maux que Jésus-Christ a soufferts pour moi. 

 

[203] Третье вступление: просить о том, чего желаю, то, что подобает просить во время [размышления] о Страстях, то есть о печали со Христом, полным скорби, о сокрушении с изнемогающим Христом, о слезах, о внутреннем страдании [при мысли] о толиких страданиях, которые Христос переносит ради меня. 

 

[203] Wprowadzenie 3. Prosić o to, czego chcę. Tutaj o to, o co wypada prosić w czasie Męki, a mianowicie o boleść wespół z Chrystusem pełnym boleści, o udrękę serca z Chrystusem udręczonym, o łzy i mękę wewnętrzną z powodu tak wielkiej męki, którą Chrystus wycierpiał za mnie [por.167]. 

 

 

Remarques 

 

 

 

[204] Примітка перша. У цьому другому спогляданні після молитви приготування та трьох вже поданих вище впроваджень потрібно дотримуватися тієї ж послідовности пунктів і бесід, що й у першому спогляданні Тайної вечері. 

 

[204] Première remarque. Après l'oraison préparatoire et les trois préludes, on suivra, dans cette seconde contemplation, le même ordre pour les points et le colloque que dans la première. 

 

[204] В этом втором созерцании после подготовительной молитвы и трех указанных вступлений сохраняется та же последовательность пунктов и бесед, как и в первом созерцании Вечери. 

 

[204] Uwaga 1. W tej drugiej kontemplacji, po odbyciu modlitwy przygotowawczej z trzema wprowadzeniami już wspomnianymi, zachowa się ten sam sposób postępowania, stosując punkty i rozmowę końcową, jak to było w pierwszej kontemplacji o ostatniej wieczerzy [194-198]. 

 

Під час Літургії та Вечірні виконуються два повторення першого і другого споглядань, а перед вечерею – застосування до них чуттів. 

 

A l'heure de la messe et des vêpres, on fera deux répétitions de l'une et de l'autre, et l'application des sens avant le souper; 

 

Во время литургии и вечерни делаются два повторения первого и второго созерцаний, а перед ужином – приложение чувств к этим двум созерцаниям, 

 

W porze mszy i nieszporów odprawi się dwa powtórzenia pierwszej i drugiej kontemplacji, a przed wieczerzą będzie zastosowanie zmysłów do tych dwu wyżej rzeczonych kontemplacji; 

 

Розпочинати потрібно завжди з молитви приготування та трьох впроваджень, узгоджених з предметом споглядання, дотримуючись при цьому порядку, поданого і поясненого вище у Другому тижні [119, 152; див. також 72]. 

 

commençant par l'oraison préparatoire et les préludes, selon le sujet de la contemplation, suivant ce qui a été recommandé et expliqué dans la seconde semaine. 

 

всегда начиная с приготовительной молитвы и с трех вступлений, согласно с содержанием, сохраняя форму и указания, данные во второй Неделе. 

 

a na początku zawsze ma być modlitwa przygotowawcza i owe trzy wprowadzenia, stosownie do tematyki i w tej postaci, jak powiedziano i objaśniono w drugim tygodniu [119,159]. 

 

[205] Примітка друга. Залежно від віку, здоров’я та темпераменту того, хто робить вправи, потрібно щодня виконувати п’ять вправ або менше. 

 

[205] Deuxième remarque. Autant que l'âge, les forces et les dispositions de la personne qui fait les exercices le permettront, elle fera chaque jour les cinq exercices, au moins. 

 

[205] Сообразно тому, насколько возраст, темперамент и здоровье упражняющегося позволят, он должен ежедневно совершать пять Упражнений или менее. 

 

[205] Uwaga 2. Zależnie od wieku, stanu zdrowia i usposobienia odprawiający Ćwiczenia odbędzie każdego dnia pięć lub mniej niż pięć ćwiczeń [18a, 72]. 

 

[206] Примітка третя. У цьому Третьому тижні слід частково змінити другу і шосту додаткові вказівки. 

 

[206] Troisième remarque. Dans cette troisième semaine, on modifiera de la manière suivante la deuxième et la sixième additions: 

 

[206] а В эту третью Неделю нужно изменить второе и шестое добавления. 

 

[206] a Uwaga 3. W tym trzecim tygodniu ulegną częściowej zmianie addycje 2 i 6.  

 

Друга вказівка змінюється так: щойно прокинувшись, потрібно подумати про те, куди й навіщо йдемо, і коротко переглянути подумки споглядання, яке маємо намір здійснити, залежно від відповідної тайни; 

 

Deuxième addition. Aussitôt que je serai réveillé, je me représenterai où je vais, et pourquoi; je résumerai brièvement le sujet de ma contemplation; et, selon le mystère que je vais contempler, 

 

Второе [будет] таким: сразу по пробуждении, вопрошая себя, куда иду и зачем, вспомнить вкратце созерцание [данной тайны], которое хочу совершить, 

 

Addycja 2 [74]. Gdy tylko się zbudzę ze snu, uświadomię sobie, dokąd mam iść i co mam robić; przejdę w myśli pokrótce treść kontemplacji, którą mam zaraz odprawiać, stosownie do danej tajemnicy. 

 

встаючи й одягаючись, треба постаратися спонукати себе до смутку та печалі з приводу великої скорботи і мук Господа нашого Ісуса Христа. 

 

je m'efforcerai, en me levant et en m'habillant, de m'exciter intérieurement à la douleur et à la tristesse, à la vue des douleurs sans nombre et des souffrances incompréhensibles de Notre-Seigneur Jésus-Christ. 

 

и постараюсь, вставая и одеваясь, возбудить в себе сострадание и печаль о столь великой скорби и страданиях Христа Господа нашего. 

 

W czasie wstawania i ubierania się będę starał się pobudzić do smutku i bólu z powodu tak wielkiej boleści i takiej udręki Chrystusa, Pana naszego. 

 

Шосту вказівку потрібно змінити таким чином: не слід збуджувати у собі радісні думки, навіть добрі та святі, наприклад, про Воскресіння і небесну славу; натомість треба налаштовуватися на смуток, скорботу і скруху серця, 

 

Sixième addition. Je ne chercherai pas à m'entretenir de pensées consolantes, quoique bonnes et saintes, comme seraient celles de la Résurrection et du Ciel; mais je m'exciterai plutôt à la douleur, à la tristesse, à l'affliction de l'âme; 

 

б Шестое добавление изменится так: не возбуждать [в себе] приятных мыслей, хотя бы добрых и святых, как, например, о Воскресении и о небе, но, напротив, настраивать себя на печаль, скорбь и сокрушение, 

 

b Addycja 6 [78]. Ulegnie ona takiej zmianie: Nie trzeba się starać o myśli radosne, nawet dobre i święte, np. o zmartwychwstaniu i o chwale, lecz przeciwnie pobudzać się do boleści, cierpienia i udręczenia, 

 

часто пригадуючи собі Христові діяння і ті страждання та муки, що їх Він зносив від народження аж до тієї тайни Страстей, яку саме споглядаємо. 

 

rappelant souvent à ma mémoire les travaux, les fatigues et les douleurs que Notre-Seigneur Jésus-Christ endura depuis le moment de sa naissance jusqu'au mystère de la Passion que je médite maintenant. 

 

часто поминать труды и скорби Христа, Господа нашего, которые Он перенес от рождения до Тайны Страстей, о которой теперь размышляю. 

 

przypominając sobie często udręki, trudy i boleści Chrystusa, Pana naszego, które on znosił od chwili swego narodzenia aż do tej tajemnicy Męki, w której obecnie się znajduję. 

 

[207] Примітка четверта. Частковий іспит сумління стосовно вправ та вказівок, пов’язаних із цим Тижнем, слід виконувати у той же спосіб, що й у попередньому Тижні [160]. 

 

[207] Quatrième remarque. L'examen particulier se fera sur les exercices et les additions présentes, comme la semaine précédente. 

 

[207] Частичное испытание совести, относящееся к [исполнению] Духовных Упражнений и данных добавлений, должно совершаться так, как это происходило на предыдущей Неделе. 

 

[207] Uwaga 4. Rachunek sumienia szczegółowy o Ćwiczeniach i o obecnych addycjach będzie się tak samo odprawiało, jak w poprzednim tygodniu [90,160]. 

 

[208] ДЕНЬ ДРУГИЙ 

 

Second jour 

 

[208] а ВТОРОЙ ДЕНЬ 

 

[208] a Dzień drugi

 

Опівночі здійснюється споглядання подій, що відбулися від Гетсиманського саду до дому Анни включно [291]; вранці – подій від дому Анни до дому Каяфи включно [292]. 

 

[208] La contemplation du milieu de la nuit se fera sur ce qui s'est passé depuis la sortie du jardin jusqu'à la maison d'Anne inclusivement; et celle du matin, depuis la maison d'Anne jusqu'à la maison de Caïphe inclusivement; 

 

В полночь будет созерцание того, что происходило после Гефсиманского сада и до дома Анны включительно (см. 291); на рассвете – от дома Анны до дома Каиафы включительно (см. 292); 

 

O północy – kontemplacja od Ogrójca aż do domu Annasza włącznie [291]. O świcie – od domu Annasza aż do domu Kajfasza włącznie [292]. 

 

Опісля потрібно провести два повторення та застосування чуттів у зазначений вище спосіб [204]. 

 

et ensuite les deux répétitions et l'application des sens, comme il a été dit. 

 

после чего – два обычных повторения и приложение чувств способом, указанным выше 

 

Potem dwa powtórzenia i zastosowanie zmysłów, jak to już było powiedziane [204]. 

 

ДЕНЬ ТРЕТІЙ 

 

Troisième jour 

 

б ТРЕТИЙ ДЕНЬ 

 

b Dzień trzeci

 

Опівночі – від дому Каяфи до Пилата включно [293]; вранці – від Пилата до Ірода включно [294]; 

 

Au milieu de la nuit, de la maison de Caïphe au prétoire inclusivement; le matin, du Prétoire au palais d'Hérode inclusivement; 

 

В полночь – от дома Каиафы до Пилата включительно (см. 293); на рассвете – от Пилата до дворца Ирода включительно (см. 294); 

 

O północy – od domu Kajfasza do Piłata włącznie [293]. O świcie – od Piłata do Heroda włącznie [294]. 

 

далі – два повторення і застосування чуттів у вже описаний спосіб [204]. 

 

et ensuite les répétitions et l'application des sens, de la manière déjà dite. 

 

после чего обычные повторения и приложение чувств способом, уже указанным выше 

 

Potem dwa powtórzenia i zastosowanie zmysłów w ten sam sposób, jak już było powiedziane. 

 

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТИЙ 

 

Quatrième jour 

 

в ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ 

 

c Dzień czwarty

 

Опівночі – від Ірода до Пилата [295], споглядаючи також половину тайн, що відбулися в домі Пилата; 

 

Au milieu de la nuit, sur le renvoi d'Hérode à Pilate jusqu'à la moitié des mystères qui se sont passés dans la maison de Pilate; 

 

В полночь – от Ирода к Пилату (см. 295), созерцая также половину тайн, происшедших в доме Пилата; 

 

O północy – od Heroda do Piłata [295]. Kontemplować także połowę tych tajemnic w domu Piłata. 

 

згодом, вранці – інші тайни, що сталися в цьому ж домі. Повторення і застосування чуттів – так, як вказано вище. 

 

dans l'exercice du matin, les autres mystères qui se sont passés au prétoire; puis les répétitions et l'application des sens, comme il est dit. 

 

затем во время Упражнения, совершаемого на рассвете, созерцаются остальные тайны, происходящие там же; после чего – повторения и приложение чувств, как о том сказано выше 

 

Potem w ćwiczeniu o świcie inne tajemnice w tymże domu, które pozostały [do kontemplowania]. Potem powtórzenia i zastosowanie zmysłów, jak było powiedziane. 

 

ДЕНЬ П’ЯТИЙ 

 

Cinquième jour 

 

г ПЯТЫЙ ДЕНЬ 

 

d Dzień piąty

 

Опівночі – від дому Пилата до розп’яття на хресті [296]; вранці – від підняття на хресті до смерти Господа нашого Ісуса Христа [297]; потому – два повторення та застосування чуттів, як звичайно. 

 

Au milieu de la nuit, ce qui se passa depuis la maison de Pilate jusqu'au Crucifiement du Sauveur; et le matin, depuis qu'il fut élevé en Croix jusqu'à ce qu'il rendit le dernier soupir; ensuite les deux répétitions et l'application des sens. 

 

В полночь – от дома Пилата до распятия на кресте (см. 296); на рассвете – от воздвижения его на кресте до кончины Господа Иисуса (см. 297); после чего два обычных повторения и приложение чувств 

 

O północy – od domu Piłata aż do przybicia do krzyża [296]. O świcie – od podwyższenia na krzyżu aż do chwili, gdy oddał ducha [297]. Potem dwa powtórzenia i zastosowanie zmysłów 

 

ДЕНЬ ШОСТИЙ 

 

Sixième jour 

 

д ШЕСТОЙ ДЕНЬ 

 

e Dzień szósty

 

Опівночі – від зняття з хреста до покладення до гробу включно; вранці – від поховання [298] до дому, куди пішла Пресвята Діва після похорону свого Сина. 

 

Au milieu de la nuit, depuis la descente de Croix jusqu'au Sépulcre exclusivement; et le matin, depuis le Sépulcre inclusivement jusqu'à la maison où se retira Notre-Dame, lorsque son Fils fut enseveli. 

 

В полночь – от снятия со креста до положения во гробе (см. 298); на заре – от погребения до [возвращения в] дом, в котором скрылась Владычица наша после погребения ее Сына 

 

O północy – od zdjęcia z krzyża aż do grobu włącznie [298]. O świcie – od grobu włącznie aż do domu, dokąd udała się Pani nasza po pogrzebie swego Syna. 

 

ДЕНЬ СЬОМИЙ 

 

Septième jour 

 

е СЕДЬМОЙ ДЕНЬ 

 

f Dzień siódmy

 

споглядання всіх страстей господніх опівночі і на світанку 

 

La contemplation de toute la Passion dans l'exercice du milieu de la nuit, et dans celui du matin; 

 

Созерцание всех Страстей [Христовых] во время Упражнений в полночь и на рассвете 

 

Kontemplacja całej Męki o północy i o świcie.

 

Замість повторень і застосування чуттів слід упродовж цілого дня якомога частіше думати про те, як Пресвяте Тіло Господа нашого Ісуса Христа відділилося від душі і перебувало окремо від неї; де і як його було поховано. 

 

et au lieu des deux répétitions et de l'application des sens, on considérera tout le jour, autant qu'on le pourra, comment le très sacré corps de Notre-Seigneur Jésus-Christ resta séparé de son âme; où et comment il fut enseveli. 

 

Вместо двух повторений и приложений чувств в течение всего этого дня думать, по возможности чаще, о том, как святейшее тело Христа, Господа нашего, пребывало отделенным от души, где и как оно было погребено; 

 

Zamiast dwóch powtórzeń i zastosowania zmysłów rozważać przez cały dzień, tak często, jak to jest możliwe, o tym, jak najświętsze Ciało Chrystusa, Pana naszego, było odłączone i oddzielone od duszy, a potem gdzie i jak je pogrzebano. 

 

Також треба уявити собі, якою самотньою була у своєму горі та скорботі Пресвята Діва і, з іншого боку, учні Христа. 

 

On considérera de même, d'un côté, la solitude de Notre-Dame, plongée dans une grande douleur et dans une grande affliction; et, de l'autre, l'isolement et la tristesse des disciples. 

 

представить себе также одиночество, великую скорбь и истощание Владычицы нашей; и, с другой стороны, – одиночество учеников. 

 

Podobnie rozważać samotność Pani naszej, w boleści tak wielkiej i udręczeniu, potem z drugiej strony [rozważać] samotność uczniów. 

 

[209] Примітка. Варто зауважити, що у випадку, коли хтось забажає продовжити час, відведений для розважань над Страстями, то треба брати менше тайн для кожного споглядання. Наприклад, для першого споглядання [289] – тільки Тайну Вечерю [пункт 1]; 

 

[209] Remarque. Supposé que l'on veuille accorder plus de temps aux contemplations sur la Passion, on prendra pour chaque exercice un plus petit nombre de mystères: par exemple, pour la première contemplation, la Cène seulement; 

 

[209] а [Примечание:] нужно заметить, что если кто захочет продлить время размышления о Страстях Господних, то должен взять на каждое созерцание меньшую часть тайн, например для первого созерцания – только Вечерю; 

 

[209] a Uwaga. Trzeba zaznaczyć, że jeśli się chce przez dłuższy czas rozważać Mękę, trzeba brać mniej tajemnic w każdej kontemplacji, a mianowicie w kontemplacji pierwszej samą tylko ostatnią wieczerzę, 

 

для другого – омивання ніг [пункт 2]; для третього – дар Пресвятої Євхаристії [пункт 3]; для четвертого – прощальні слова Христа до учнів, і так далі стосовно інших споглядань і тайн. 

 

pour la seconde, le lavement des pieds; pour la troisième, l'institution du sacrement de l'Eucharistie; pour la quatrième, le discours du Sauveur après la Cène; et ainsi des autres contemplations, 

 

на второе – омовение ног; на третье – причащение апостолов; на четвертое – беседу Христа с учениками; и так [поступать] в иных созерцаниях и тайнах. 

 

w drugiej – mycie nóg, w trzeciej – dar Najświętszego Sakramentu [Eucharystii], w czwartej – mowę, którą Chrystus miał do nich; i tak samo w innych kontemplacjach i tajemnicach. 

 

Опісля, закінчивши споглядання Страстей, слід присвятити цілий день першій їхній частині, наступний день – другій частині, а третій – перегляду всіх Страстей. 

 

jusqu'à la fin de la Passion. Lorsqu'on l'aura terminée, on pourra prendre un jour entier pour repasser la première partie; et un second jour pour la seconde; et enfin un troisième pour toute la Passion. 

 

Затем, окончив созерцания Страстей Господних, посвятить весь день первой части Страданий, а следующий день – другой части; а в третий день [взять] все Страдания. 

 

Podobnie po skończeniu tajemnic Męki wziąć w ciągu jednego całego dnia pół całej Męki, drugiego dnia drugą połowę, a trzeciego dnia całą Mękę. 

 

Навпаки, якщо хтось захоче скоротити час, відведений для Страстей, то нехай візьме опівночі – Тайну Вечерю; на світанку – Гетсиманський сад; під час Літургії – дім Анни; під час Вечірні – дім Каяфи; перед вечерею – дім Пилата; 

 

Au contraire, si l'on veut abréger, on peut prendre pour exercice du milieu de la nuit la Cène tout entière; pour celui du matin, le jardin; à l'heure de la messe, la maison d'Anne; à l'heure des vêpres, la maison de Caïphe; avant le souper, la maison de Pilate; 

 

б Напротив, если кто пожелает сократить время созерцания Страстей Господних, то пусть возьмет в полночь – Вечерю, на рассвете – сад [Гефсиманский]; во время литургии – дом Анны; около вечерни – дом Каиафы; перед ужином – дом Пилата; 

 

b A przeciwnie, ten co by chciał skrócić czas rozważania Męki, niech weźmie o północy ostatnią wieczerzę, o świcie Ogrójec, w porze mszy dom Annasza, w porze nieszporów dom Kajfasza; w miejsce zaś [zastosowania zmysłów] na godzinę przed kolacją – dom Piłata. 

 

так, щоби, пропускаючи повторення і застосування чуттів, виконувати щодня п’ять різних вправ, кожну з них поєднуючи з окремою тайною Господа нашого Ісуса Христа. 

 

omettant les répétitions et les applications des sens; faisant chaque jour cinq exercices distincts, et prenant pour chaque exercice un nouveau mystère de Notre-Seigneur Jésus-Christ. 

 

так чтобы, не совершая повторения и приложения чувств, делать ежедневно пять различных Упражнений, и каждое из них сопрячь с отдельной тайной Христа, Господа нашего. 

 

Tak więc, nie robiąc powtórzeń ani zastosowania zmysłów, odprawi co dzień pięć ćwiczeń różnych, a w każdym ćwiczeniu niech kontempluje inna. tajemnicę Chrystusa, Pana naszego. 

 

Закінчивши у такий спосіб переглядати всі Страсті Господні, можна наступний день присвятити спогляданню їх у цілому, чи то в одній вправі, чи у кількох, залежно від того, що видаватиметься кориснішим. 

 

La Passion ainsi méditée, on peut la repasser tout entière dans un seul jour en un ou plusieurs exercices, comme on jugera pouvoir en retirer plus de fruit. 

 

Окончив таким образом [созерцание] всех Страстей [Христовых], можно на следующий день созерцать всю совокупность их в одном Упражнении или в нескольких, смотря по тому, что окажется более [способным] принести [духовный] плод. 

 

A po zakończeniu tak całej Męki może w innym dniu kontemplować całą Mękę razem w jednym ćwiczeniu, albo w różnych ćwiczeniach, zależnie od tego, co jego zdaniem będzie mu mogło przynieść więcej pożytku. 

 

[210] ПРАВИЛА, 

 

Règles de Tempérance 

 

ПРАВИЛА, 

 

[210] Reguły [o posiłkach]

 

які допомагають впорядкувати приймання їжі 

 

 

[позволяющие] в будущем стяжать порядок [умеренность] в еде 

 

[służące] do zaprowadzenia ładu w jedzeniu 

 

Правило перше. Немає особливої потреби утримуватися від хліба, позаяк ця їжа зазвичай не викликає у нас надмірної жадібности чи спокуси, на відміну від інших страв. 

 

[210] Première règle. C'est moins dans l'usage du pain que dans celui des autres mets, que nous devons pratiquer la tempérance. A l'égard d'une nourriture aussi commune, il y a moins à craindre du côté de la tentation et du dérèglement de l'appétit. 

 

[210] Первое правило: от хлеба можно менее воздерживаться, ибо это пища, которая обычно не вызывает особой жадности или искушения, в отличие от иных родов пищи. 

 

Reguła 1. Od chleba nie ma potrzeby tak bardzo się powstrzymywać, nie jest on bowiem pokarmem, na który miałoby się tak nieumiarkowaną chęć, albo ku któremu doznawałoby się tak uporczywych pokus, jak ku innym pokarmom.