ДУХОВНІ ВПРАВИ СВЯТОГО ІГНАТІЯ ЛОЙОЛИ

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 

231-240

[231] По-друге, любов полягає у взаємному спілкуванні, себто той, хто любить, дає тому, кого любить, те, що має, або частину того, що має чи може мати; той же, кого люблять, у свою чергу дає те саме тому, хто любить.  

 

[231] La seconde, que l'amour réside dans la communication mutuelle des biens. D'un côté, la personne qui aime donne et communique à celle qui est aimée ce qu'elle a, ou de ce qu'elle a, ou ce qu'elle peut donner et communiquer; de l'autre, la personne qui est aimée agit de même à l'égard de celle qui l'aime. 

 

[231] Во-вторых: любовь заключается во взаимном общении сторон; то есть: любящий дает любимому и преломляет с ним то, что имеет, или часть того, что имеет, или то, что может [соделать для него], и взаимно – любимый любящему; 

 

[231] Druga: Miłość polega na obopólnym udzielaniu sobie, a mianowicie na tym, aby miłujący dawał i udzielał umiłowanemu tego, co sam posiada, albo coś z tego, co jest w jego posiadaniu lub w jego mocy; i znów wzajemnie żeby umiłowany [udzielał] miłującemu. 

 

Так, якщо хтось володіє знаннями, то повинен ділитися ними з тими, хто їх не має; те саме стосується почестей та багатств – коли хтось ними володіє, то має ділитися з іншими. 

 

Si l'une a de la science, elle la communique à celle qui n'en a pas; j'en dis autant des honneurs et des richesses, et réciproquement. 

 

так, если один имеет знание, то дает его другому, его не имеющему; если же кто [имеет] почести или богатство – делится ими с другим. 

 

I tak gdy jeden ma wiedzę, żeby się nią dzielił z tym, co jej nie ma; i podobnie jeśli ma zaszczyty, bogactwa itd., aby jeden drugiemu wzajemnie udzielał. 

 

Молитва приготування – як звичайно. 

 

L'oraison préparatoire ordinaire. 

 

Молитва: обычная молитва. 

 

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna. 

 

[232] Впровадження перше. Витворення в уяві місця. Тут треба уявити, що стоїмо перед Господом Богом і всіма ангелами і святими, які заступаються за нас. 

 

[232] Le premier prélude est la composition de lieu. Dans la contemplation présente, je me considérerai en la présence de Dieu, notre Seigneur, sous les yeux des Anges et des Saints qui intercèdent pour moi. 

 

[232] Первое вступление: представление места; здесь увидеть себя предстоящим Богу, Господу нашему, Ангелам и Святым, ходатайствующим за меня. 

 

[232] Wprowadzenie 1. Ustalenie miejsca. Tutaj widzieć siebie, jak stoję przed obliczem Boga, Pana naszego, przed aniołami i świętymi, a oni wstawiają się za mną. 

 

[233] Впровадження друге. Просити про те, чого хочемо. Тут слід просити внутрішнього пізнання всіх великих благ, отриманих нами від Бога, щоби, пройнявшись вдячністю, мати змогу любити Його і в усьому служити Божій Величі. 

 

[233] Le second est la demande de la grâce que l'on veut obtenir. Ici, je demanderai la connaissance intime de tant de bienfaits que j'ai reçus de Dieu, afin que dans un vif sentiment de gratitude, je me consacre sans réserve au service et à l'amour de sa divine Majesté. 

 

[233] Второе вступление: просить о том, чего желаю; здесь просить о внутреннем познании множества благ, полученных от Бога, дабы я, познав их, во всех них мог бы возлюбить [Его] и служить Его Божественному Величию. 

 

[233] Wprowadzenie 2. Prosić o to, czego chce. Tutaj prosić o wewnętrzne poznanie tylu i tak wielkich dóbr otrzymanych [od Boga], abym w pełni przejęty wdzięcznością mógł we wszystkim miłować jego Boski Majestat i służyć mu. 

 

[234] Пункт перший. Пригадати собі отримані блага – створення, викуплення та окремі дари. 

 

[234] Dans le premier point, je rappellerai à ma mémoire les bienfaits que j'ai reçus: ceux qui me sont communs avec tous les hommes, la Création, la Rédemption, et ceux qui me sont particuliers, 

 

[234] Первый пункт: вспомнить полученные благодеяния – создания, искупления, и дары, по отдельности [мне] данные, 

 

[234] Punkt 1. Przywieść sobie na pamięć dobrodziejstwa otrzymane – stworzenie, odkupienie, a także dary poszczególne, 

 

З глибокою любов’ю розважити, як багато зробив для нас Господь Бог і скільки дав нам усього, чим сам володіє, а поза тим, як той же Господь прагне дати нам себе самого, згідно зі своїм Божим задумом. 

 

considérant très affectueusement tout ce que Dieu, notre Seigneur, a fait pour moi, tout ce qu'il m'a donné de ce qu'il a, et combien il désire se donner lui-même à moi, autant qu'il le peut, selon la disposition de sa divine Providence. 

 

взвешивая с глубокой любовью все, что сделал для меня Господь, Бог наш, и сколько Он мне дал из того, что имеет; и, кроме того, как тот же Господь желает дать мне Себя Самого, насколько может, по Своему Божественному изволению. 

 

ważąc [i doceniając] z wielkim uczuciem [miłości], jak wiele uczynił Bóg, Pan nasz, dla mnie; jak wiele mi dał z tego, co posiada. A dalej, jak bardzo tenże Pan pragnie mi dać samego siebie, ile tylko może wedle swego Boskiego planu. 

 

Потому заглибитися в роздуми, розважаючи, що було б слушно і справедливо з нашого боку запропонувати і віддати Божій Величі, а саме: все, що маємо, разом із самим собою; а далі, як той, хто з великою любов’ю щось жертвує, сказати: 

 

Puis, faisant un retour sur moi-même, je me demanderai ce que la raison et la justice m'obligent de mon côté à offrir et à donner à sa divine Majesté, c'est-à-dire toutes les choses qui sont à moi et moi-même avec elles; et, comme une personne qui veut faire agréer un don, je dirai du fond de l'âme: 

 

И затем подумать, [углубившись] в себя, разбирая [сообразуясь] с разумом и справедливостью, что я должен буду со своей стороны предложить и дать Его Божественному Величию; именно: все, что мое, и меня самого вместе с этим, и, как желающий принести с великим чувством, [сказать]: 

 

A potem wejść w siebie samego rozważając, com ja z wielką słusznością i sprawiedliwością winien ze swej strony ofiarować i dać jego Boskiemu Majestatowi, i siebie samego z tym wszystkim, jak ten, co z wielką miłością ofiaruje coś drugiemu [tak mówiąc]: 

 

“Господи, візьми і прийми 

 

Prenez, Seigneur, et recevez 

 

– Возьми, Господи, и прими 

 

Zabierz, Panie, i przyjmij 

 

всю мою свободу, 

 

toute ma liberté, 

 

всю мою свободу, 

 

całą wolność moją, 

 

пам’ять 

 

ma mémoire, 

 

мою память, 

 

pamięć moją 

 

і розум, 

 

mon entendement 

 

мой разум 

 

i rozum, 

 

і всю мою волю – 

 

et toute ma volonté; 

 

и всю мою волю – 

 

i wolę mą całą, 

 

все, що маю і чим володію. 

 

tout ce que j'ai et tout ce que je possède. 

 

все, что имею и чем обладаю; 

 

cokolwiek mam i posiadam. 

 

Ти, Господи, все це дав мені – 

 

Vous me l'avez donné, Seigneur, 

 

Ты даровал мне все сие – 

 

Ty mi to wszystko dałeś 

 

Тобі тепер повертаю: 

 

je vous le rends; 

 

Тебе, Господи, их возвращаю; 

 

Tobie to, Panie, oddaję. 

 

все Твоє. 

 

tout est à vous, 

 

все Твое, 

 

Twoje jest wszystko. 

 

Розпоряджайся всім згідно з Твоєю волею; 

 

disposez-en selon votre bon plaisir. 

 

распоряжайся им по Твоей воле; 

 

Rozporządzaj tym w pełni wedle swojej woli. 

 

мені ж дай любов Твою і ласку, 

 

Donnez-moi votre amour; donnez-moi votre grâce: 

 

даруй мне любовь Твою и благодать, 

 

Daj mi jedynie miłość twą i łaskę, 

 

яких мені достатньо.” 

 

elle me suffit. 

 

сих будет мне достаточно. 

 

albowiem to mi wystarcza. [Amen.] 

 

[235] Пункт другий. Поміркувати про те, як Бог живе у створіннях: у стихіях, даруючи їм буття; у рослинах, даруючи їм життя; у тваринах, даруючи їм чуття; у людях, даруючи їм розум, 

 

[235] Dans le second point, je considérerai Dieu présent dans toutes les créatures. Il est dans les éléments, leur donnant l'être; dans les plantes, leur donnant la végétation; dans les animaux, leur donnant le sentiment; dans les hommes, leur donnant l'intelligence; 

 

[235] Второй пункт: рассмотри, как Бог обитает в творениях – в стихиях, даруя им бытие, в растениях, даруя им произрастание, в животных, даруя им чувства, в людях, даруя им разумение; 

 

[235] Punkt 2. Zwrócić uwagę na to, jak Bóg mieszka w stworzeniach: w żywiołach, dając im istnienie; w roślinach, dając im życie i wzrost; w zwierzętach, dając im czucie; w ludziach, darząc ich rozumieniem. 

 

і, зрештою, в нас самих, даруючи нам буття, життя, чуття і розум, що більше, перетворюючи нас на свій храм, позаяк нас створено на образ і подобу Божої Величі. 

 

il est en moi-même de ces différentes manières, me donnant tout à la fois l'être, la vie, le sentiment et l'intelligence. Il a fait plus: il a fait de moi son temple; et, dans cette vue, il m'a créé à la ressemblance et à l'image de sa divine Majesté. 

 

и во мне самом, даруя мне бытие, жизнь, чувства и разумение; и, кроме всего прочего, претворяя меня в храм Свой, ибо я был создан по Образу и Подобию Бога Всевышнего. 

 

I we mnie także mieszka, dając mi być, żyć, czuć i darząc mię rozumem. A nadto uczynił mię świątynią [swoją], bom stworzony jest na podobieństwo i obraz swego Boskiego Majestatu. 

 

Опісля ж знову заглибитися в себе, як ото зазначено у першому пункті, чи у якийсь інший спосіб, котрий нам краще підходить. 

 

Ici encore je ferai un retour sur moi-même, comme il a été dit dans le premier point, ou de toute autre manière qui me paraîtrait plus convenable: ce qui doit s'observer dans les points suivants. 

 

И вновь размысли в самом себе, соответственно сказанному в первом пункте, или каким-либо другим образом, который тебе покажется наиболее подходящим. 

 

I znów wejść w siebie w podobny sposób, jak się to rzekło w punkcie pierwszym, albo w inny jaki sposób, jeśli uznam to za lepszy. I tak samo trzeba postąpić w każdym punkcie następnym. 

 

[236] Пункт третій. Розважити, як Бог діє і працює задля нас в усьому створеному на землі; себто, наче робітник, працює 

 

[236] Dans le troisième point, je considérerai Dieu agissant et travaillant pour moi dans tous les objets créés, puisqu'il est effectivement dans les lieux, dans les éléments, dans les plantes, dans les fruits, dans les animaux, etc., comme un agent, leur donnant et leur conservant l'être, la végétation, le sentiment, etc. Puis je ferai, comme dans les points précédents, un retour sur moi-même. 

 

[236] Третий пункт: Заметить, как Бог действует и трудится ради тебя во всех вещах, сотворенных на лице земли, являясь как бы тружеником в небесах, 

 

[236] Punkt 3. Rozważać, jak Bóg działa i pracuje dla mnie we wszystkich rzeczach stworzonych na obliczu ziemi. Znaczy to, że postępuje tak, jak ktoś pracujący. 

 

у небі, у стихіях, у рослинах, у плодах, у стадах і в усьому решта, даруючи всьому буття, оберігаючи, спонукаючи до зростання та відчуттів тощо. Потому заглибитися у себе. 

 

в стихиях, в растениях, в злаках земных и так далее, даруя им бытие, [и] сохраняя [их], даруя им произрастание, чувства и так далее. Затем обратись мыслью в себя. 

 

I tak w niebiosach, w żywiołach, w roślinach, owocach, trzodach itd., dając [wszystkiemu] istnienie, zachowując, darząc wzrostem i czuciem itd. Następnie wejść w siebie samego. 

 

[237] Пункт четвертий. Поміркувати про те, як усі блага і дари сходять згори; приміром, наша обмежена сила походить від найвищої та безконечної Сили, що на небі; так само і справедливість, доброта, благочестя, милосердя та інше, як ото сонце породжує промені, а джерело – воду. 

 

[237] Dans le quatrième point, je contemplerai que tous les biens et tous les dons descendent d'en haut: ma puissance limitée dérive de la puissance souveraine et infinie qui est au-dessus de moi; de même la justice, la bonté, la compassion, la miséricorde, etc.; comme les rayons émanent du soleil, comme les eaux découlent de leur source, etc. 

 

[237] Четвертый пункт: рассмотреть [следующее] – как все блага и дары нисходят свыше, так моя ограниченная сила происходит от наивысшей и бесконечной силы свыше; и таким же образом праведность, доброта, благочестие, милосердие и так далее, подобно тому как от солнца исходят лучи, из источника – струи и тому подобное. 

 

[237] Punkt 4. Patrzeć [i rozważać], jak wszystkie dobra i dary zstępują z góry; jak moja ograniczona moc – od najwyższej i nieskończonej owej mocy z góry; i w podobny sposób sprawiedliwość, dobroć, miłość, miłosierdzie itd. tak, jak od słońca wychodzą promienie, jak ze źródła – wody itd. 

 

 

Завершити, заглибившись у себе, як уже мовилося; насамкінець провести бесіду і прочитати “Отче наш”. 

 

Ensuite, je réfléchirai sur moi-même, comme il a été dit, et je terminerai par un colloque suivi du Notre Père

 

В заключение обратиться мыслью в себя, как было сказано выше. Окончить беседой и Отче наш

 

Zakończyć wejściem w siebie, jak to było wyżej powiedziane. Zakończyć rozmową i odmówić Ojcze nasz

 

[ДОДАТКОВІ МАТЕРІЯЛИ] 

 

Oraisons 

 

 

 

[238] ТРИ СПОСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ МОЛИТВИ 

 

De trois manières de prier 

 

[238] ТРИ ОБРАЗА СОВЕРШЕНИЯ МОЛИТВЫ 

 

[238] Trzy sposoby modlitwy

 

ПЕРШИЙ СПОСІБ ЗДІЙСНЕННЯ МОЛИТВИ 

 

Première manière de prier 

 

 

[Pierwszy sposób modlitwy]

 

 

Sur les commandements de Dieu 

 

 

Po pierwsze: Na temat przykazań Bożych. 

 

Перший спосіб здійснення молитви стосується десяти заповідей, семи головних гріхів, трьох сил душі і п’яти чуттів тіла. 

 

[238] La première manière de prier consiste à réfléchir sur les dix commandements de Dieu, les sept péchés capitaux, les trois puissances de l'âme et les cinq sens corporels. 

 

Первый образ молитвы относится к десяти заповедям, и семи смертным грехам, к трем силам души и к пяти чувствам тела; 

 

Pierwszy sposób modlitwy ma za temat dziesięć przykazań, siedem grzechów głównych, trzy władze duszy i pięć zmysłów ciała. 

 

Цей спосіб молитви є радше формою, методом, певною вправою, яка допоможе душі зростати й отримувати користь від вправ і зробить її молитву приємною для Бога, ніж якимсь різновидом власне молитви. 

 

Aussi, est-ce plutôt un exercice spirituel très utile à l'âme et qui la dispose à offrir à Dieu une prière qui lui soit agréable, qu'une méthode ou manière de faire oraison proprement dite. 

 

этот образ совершения молитвы является не каким-либо видом или родом молитвы, но скорее формой, методом и неким Упражнением для подготовления души, дабы она возрастала и дабы ее молитва стала угодна Богу. 

 

Ten sposób modlitwy jest podaniem raczej pewnej formy i metody i pewnych ćwiczeń, a mianowicie jak dusza ma się przez nie przygotować i jak czynić postęp, by modlitwa była Bogu miła, nie jest zaś forma i metodą właściwej modlitwy. 

 

[239] 1. Десять заповідей 

 

 

 

 

Насамперед потрібно зробити щось рівноцінне тому, що вказано у п’ятій примітці до Другого тижня [131], а саме: перед молитвою віднайти спокій духа, чи то сидячи, чи походжаючи туди й сюди, як вважатиметься за краще, а також замислитися над тим, куди йдемо і навіщо; 

 

[239] En premier lieu, on fera l'équivalent de la seconde addition de la seconde semaine. Cet exercice préliminaire consiste à se reposer un peu l'esprit avant de commencer à prier, ce que je ferai assis ou en me promenant, comme il me semblera plus avantageux, considérant attentivement où je vais et à quelle fin. 

 

[239] Сперва нужно совершить равноценное тому, что указано во втором добавлении Второй Недели, а именно: прежде чем начать молитву, необходимо обрести покой в мыслях, – совершать это сидя или прохаживаясь, как тебе покажется лучше, размышляя о том, куда я иду и зачем; 

 

[239] Najpierw trzeba uczynić coś, co odpowiada drugiej addycji drugiego tygodnia [131], a mianowicie zanim wejdę w modlitwę, mam uspokoić swego ducha siedząc lub chodząc, jak uznam za lepsze, i rozważyć, dokąd się udaję i po co; 

 

цієї ж вказівки [75, 131] треба дотримуватися перед застосуванням кожного із цих трьох способів молитви [250, 258]. 

 

Cette addition doit se faire au commencement de toutes les manières de prier. 

 

и это добавление должно соблюдаться в начале всякого способа совершения молитвы. 

 

taż sama addycja ma być zachowana na początku wszystkich sposobów modlitwy. 

 

 

 

[О ЗАПОВЕДЯХ] 

 

 

[240] Молитва приготування. Слід, приміром, просити у Господа Бога ласки пізнати, у чому ми згрішили супроти десяти заповідей. 

 

[240] Dans une prière préparatoire, je demanderai à Dieu, notre Seigneur, la grâce de connaître en quoi j'ai manqué aux dix commandements. 

 

[240] Затем совершается как бы подготовительная молитва: например, следует просить Господа Бога о благодати познания, в чем я согрешил в десяти заповедях, 

 

[240] Modlitwa przygotowawcza. Prosić np. Boga, Pana naszego, o łaskę, abym mógł poznać, w czym uchybiłem przeciw dziesięciu przykazaniom; 

 

Також треба просити ласки і допомоги, щоб виправитися у майбутньому, а поза тим – повного розуміння заповідей, аби краще їх дотримуватися задля примноження хвали і прослави Божої Величі. 

 

Je lui demanderai aussi la grâce et le secours nécessaires pour me corriger à l'avenir et l'intelligence parfaite de ses préceptes, afin de les garder plus fidèlement, à la plus grande gloire et à la plus grande louange de sa divine Majesté. 

 

и о благодати помощи, чтобы исправиться на будущее, просить также о совершенном уразумении этих заповедей, чтобы лучше их хранить ради прославления и восхваления Божественного Величия. 

 

prosić też o łaskę i pomoc do poprawy w przyszłości; prosić o doskonałe poznanie tychże [przykazań], abym je zachowywał lepiej i ku większej chwale i czci jego Boskiego Majestatu.