ДУХОВНІ ВПРАВИ СВЯТОГО ІГНАТІЯ ЛОЙОЛИ

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 

71-80

[71] Бесіда з Христом, Господом нашим: Пригадуємо собі душі, що перебувають у пеклі; одні тому, що не вірили у пришестя Христа, інші через те, що, хоч і вірили, та не дотримувалися Його заповідей.  

 

[71] Faisant un colloque avec Jésus-Christ Notre-Seigneur, je me rappellerai combien d'âmes sont en enfer: les unes parce qu'elles n'ont pas cru à la venue du Sauveur, les autres parce qu'en y croyant elles n'ont pas agi selon ses commandements; 

 

[71] Беседа со Христом, Господом нашим: вспомнить души, пребывающие в аду; одни потому, что не верили в Его пришествие; другие потому, что уверовав, не поступали по Его заповедям. 

 

[71] Rozmowa końcowa. Odbyć rozmowę z Chrystusem, Panem naszym, wspominając te dusze, które są w piekle; jedne z nich dlatego, że nie uwierzyły w jego przyjście; drugie zaś dlatego, że wierząc nie czyniły wedle jego przykazań. 

 

Ці душі розділяємо на три групи: 

 

partageant ces âmes en trois classes: 

 

Разделяю все эти души на три группы: 

 

Wszystkie te dusze podzielić na trzy grupy: 

 

Перша – ті, що загинули перед пришестям Христа; 

 

la première, celles qui se sont perdues avant sa venue; 

 

первая – это погибшие до пришествия Христа; 

 

P i e r w s z a – przed przyjściem Pana; 

 

Друга – ті, що загинули під час Його земного життя; 

 

la deuxième, pendant sa vie; 

 

вторая – погибшие при Его жизни; 

 

d r u g a – za jego życia [ziemskiego]; 

 

Третя – ті, що загинули після Його перебування у цьому світі. 

 

la troisième, après sa vie en ce monde. 

 

третья – погибшие после Его пребывания на земле. 

 

t r z e c i a – po jego życiu na tym świecie. 

 

Тут таки треба дякувати Христові за те, що Він не допустив, аби ми, закінчивши своє життя, потрапили до якоїсь із цих груп. 

 

Je lui rendrai grâces de ne m'avoir laissé tomber par la mort dans aucune de ces classes; 

 

Здесь же следует благодарить Господа за то, что Он не попустил мне закончить жизнь в одной из этих трех групп. 

 

Równocześnie dziękować mu, że nie dopuścił mi popaść w żadną z trzech grup, kładąc kres memu życiu, 

 

Також дякуємо Йому за те, що Він аж до цього дня ставився до нас із такою великою добротою та милосердям. На завершення бесіди промовляємо “Отче наш”. 

 

me rappelant, au contraire, comment j'ai toujours été jusqu'ici l'objet de sa grande compassion et de sa grande miséricorde; et je terminerai en récitant le Notre Père

 

Также благодарить Его за то, что Он вплоть до сего дня относился ко мне с такой добротою и милосердием. Закончу беседу читая Отче наш

 

a dalej za to, że aż dotąd miał dla mnie tyle łaskawości i miłosierdzia. Zakończyć odmawiając Ojcze nasz

 

[72] Заувага. Перша вправа виконується опівночі; 

 

[72] Le premier exercice se fera au milieu de la nuit; 

 

[72] Примечание. Первое Упражнение совершается в полночь; 

 

[72] Uwaga. Pierwsze ćwiczenie odprawia się o północy; 

 

друга – вранці, після того, як прокинемось; 

 

le deuxième, le matin, aussitôt après le lever; 

 

второе – утром, сразу же после вставания с постели; 

 

drugie zaraz po wstaniu; 

 

третя – перед Літургією або після неї, але завжди перед обідом; 

 

le troisième, avant ou après la Messe, mais toujours avant le dîner; 

 

третье – перед Божественной Литургией или после нее, но вообще до обеда; 

 

trzecie przed mszą lub po niej; a w ostateczności przed obiadem; 

 

четверта – під час Вечірні; 

 

le quatrième, à l'heure des vêpres; 

 

четвертое – во время вечерни; 

 

czwarte w porze nieszporów; 

 

п’ята – за годину перед вечерею. 

 

le cinquième, une heure avant le souper. 

 

пятое – за час до ужина. 

 

piąte na godzinę przed wieczerzą. 

 

Такого розпорядку потрібно більш чи менш точно дотримуватися впродовж усіх чотирьох тижнів, оскільки той, хто виконує вправи, може витримати не більше п’яти вправ чи й менше, з огляду на свій вік, здоров’я, силу та налаштування душі. 

 

Ce règlement, tel ou à peu près tel que nous venons de l'indiquer, est le même pour les quatre semaines, autant que l'âge, la disposition et les forces de la personne qui fait les exercices lui permettront d'en faire cinq, ou l'obligeront d'en diminuer le nombre. 

 

Этот распорядок [времени] надо более или менее точно сохранять в продолжение всех четырех Недель, поскольку возраст, душевное расположение, здоровье и силы упражняющегося могут выдержать не более пяти Упражнений. 

 

Takie mniej więcej następstwo godzin ma być wedle mego rozumienia zawsze zachowywane we wszystkich czterech tygodniach. Jednakże stosownie do wieku, sił i usposobienia osoby odprawiającej Ćwiczenia ma się odprawiać pięć lub mniej ćwiczeń [dziennie]. 

 

[73] ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ 

 

Additions à observer 

 

[73] ПРИБАВЛЕНИЯ, 

 

[73] Addycje czyli uwagi dodatkowe

 

сприяють кращому виконанню вправ і успішнішому віднайденню того, чого прагнемо 

 

Pour mieux faire les exercices et trouver plus sûrement ce que l'on désire. 

 

чтобы лучше совершить Духовные Упражнения и полнее обрести то, к чему стремиться 

 

[pomocne] do lepszego odprawienia Ćwiczeń i do lepszego znalezienia tego, czego się pragnie. 

 

Вказівка перша. Перед тим, як заснути, вклавшись до ліжка, потрібно протягом часу, достатнього, щоб один раз промовити “Богородице Діво”, поміркувати про те, о котрій годині маємо піднятися і для чого; також перегляньмо подумки ту вправу, яку виконуватимемо. 

 

[73] Première addition. Après m'être couché, et avant de m'endormir, je penserai à l'heure à laquelle je dois me lever, et pour quelle fin, et je résumerai pendant l'espace d'un Je vous salue Marie l'exercice que je dois faire. 

 

Первое прибавление: укладываясь в постель, перед тем как заснуть, размышляй в течение времени, [достаточного для прочтения] молитвы Богородице Дево, в котором часу ты должен встать и для чего; и затем сделай мысленный обзор Упражнения, которое тебе предстоит выполнить. 

 

Addycja 1. Po udaniu się na spoczynek, w chwili kiedy już chcę zasnąć, przez czas jednego Zdrowaś Maryjo mam pomyśleć o godzinie, o której mam wstać i po co, i streścić sobie to ćwiczenie, które mam odprawić. 

 

[74] Вказівка друга. Прокинувшись, слід відкинути сторонні думки й одразу скерувати свою увагу на те, про що розважатимемо опівночі під час першої вправи, пробуджуючи в собі сором за численні гріхи і наводячи такі приклади: 

 

[74] Deuxième addition. Lorsque je me réveillerai, j'éloignerai de mon esprit toute autre pensée, pour m'occuper de suite du sujet que je dois méditer dans le premier exercice, qui se fait au milieu de la nuit, m'excitant à la confusion de mes péchés, si grands et si nombreux; je me proposerai quelques comparaisons, 

 

[74] Второе прибавление: просыпаясь, ты не должен давать место посторонним мыслям, но сразу же направь внимание к теме первого размышления, [производимого] в полночь, возбуждая в себе стыд за множество своих грехов и приводя себе следующие примеры: 

 

[74] Addycja 2. Po przebudzeniu, nie dając miejsca rozmaitym myślom, zaraz zwrócić umysł ku temu, co ma być przedmiotem kontemplacji [lub rozmyślania] w pierwszym ćwiczeniu o północy, pobudzając się do zawstydzenia z powodu tak licznych moich grzechów i stawiając [sobie przed oczy pewne] przykłady: 

 

ось лицар стоїть перед королем та всім його почтом, засоромлений і збентежений, адже тяжко завинив перед своїм володарем, від якого отримав було стільки дарів та ласк... 

 

par exemple celle d'un gentilhomme qui se trouverait devant son roi et devant toute sa cour, honteux et confus d'avoir grandement offensé celui dont il a d'abord reçu de nombreux bienfaits et des faveurs signalées. 

 

сколь великим стыдом был бы объят некий рыцарь, стоящий перед королем и всем его двором, удрученный тяжкой виной перед своим господином, от которого прежде получил столько милостей и благодеяний? 

 

Oto jakiś rycerz staje przed swoim królem i całym jego dworem, zmieszany i zawstydzony, ponieważ ciężko obraził tego, od którego tyle dobrodziejstw i darów otrzymał. 

 

Подібним чином під час другої вправи треба уявити себе великим грішником, закованим у кайдани, якого ось-ось поставлять перед щонайвищим вічним Суддею; 

 

De même, dans le second exercice, je me regarderai comme un grand pécheur, enchaîné, et sur le point de comparaître devant le Juge suprême et éternel, 

 

То же и при исполнении второго Упражнения: следует вообразить себя в кандалах, как бы великим грешником, долженствующим предстать перед вечным Судьей. 

 

Podobnie w drugim ćwiczeniu uważać się za wielkiego grzesznika, zakutego w kajdany, to jest jakbym w kajdanach szedł stanąć przed obliczem najwyższego i wiecznego Sędziego. 

 

для порівняння можна пригадати в’язнів, що заслуговують смертної кари і стоять в кайданах перед земним суддею. 

 

m'aidant de la comparaison d'un criminel digne de mort, que l'on conduit chargé de fers devant son juge temporel: 

 

Примером тому могут быть узники, заслужившие смертную кару и в целях представшие перед судьей временным; 

 

Dla porównania przypomnę tu sobie więźniów, jak to oni skuci kajdanami i godni śmierci stają przed swoim sędzią doczesnym. 

 

Одягаючись, займатиму свій розум такими-ото думками або й іншими, залежно від теми розважання чи споглядання. 

 

et, dans ces pensées ou d'autres semblables, selon la matière de l'exercice, je prendrai mes vêtements. 

 

и с этими или подобными мыслями, сообразно с содержанием размышления, следует одеться. 

 

Wśród tych lub innych myśli, zależnie od tematu [rozmyślania czy kontemplacji], będę się ubierał. 

 

[75] Вказівка третя. Перед тим, як розпочати споглядання чи розважання, потрібно на кілька хвилин, достатніх, аби промовити “Отче наш”, зупинитися неподалік від визначеного для цієї вправи місця 

 

[75] Troisième addition. Avant de commencer, je me tiendrai debout le temps de réciter le Notre Père, à un ou deux pas de l'endroit où je dois méditer, 

 

[75] Третье прибавление: перед началом размышления или молитвенного созерцания остановись в двух или трех шагах от места, определенного для этого Упражнения и, простояв несколько минут, потребных для произнесения молитвы Отче Наш

 

[75] Addycja 3. Przez czas jednego Ojcze nasz stanąć na jeden lub dwa kroki od miejsca, gdzie mam kontemplować lub rozmyślać, 

 

і піднестися розумом та подумати про те, що Господь Бог стежить за кожним моїм кроком, а тоді поклонитися чи виразити своє смирення у якийсь інший спосіб. 

 

l'esprit élevé vers le ciel, et considérant comment Dieu, notre Seigneur, me regarde; puis je me prosternerai en m'humiliant devant lui. 

 

вознесись умом к Небесам и подумай о пребывающем на них Господе, наблюдающем за каждым твоим шагом, и в смирении соверши поклон. 

 

a wzniósłszy umysł ku górze rozważać, jak Bóg, Pan nasz, patrzy na mnie itd. i wykonać akt uszanowania lub uniżenia się przed Bogiem. 

 

[76] Вказівка четверта. Розпочинати споглядання треба чи то навколішки, чи розпростершись долі, чи лежачи горілиць, чи сидячи, чи стоячи, а проте завше спрямовуючи свої думки на пошуки того, що прагну осягнути. 

 

[76] Quatrième addition. Je commencerai ma contemplation, tantôt à genoux, tantôt prosterné, tantôt étendu sur la terre, le visage vers le ciel, tantôt assis, tantôt debout; cherchant toujours à trouver ce que je désire. 

 

[76] Четвертое прибавление: начинай размышление или на коленях, или простершись на земле, или обратившись лицом к небу, или сидя, или стоя, неизменно устремляясь к тому, что желаешь обрести. 

 

[76] Addycja 4. Rozpocząć kontemplację już to klęcząc, już to leżąc krzyżem, już to leżąc na wznak, już to siedząc lub stojąc, zawsze jednak starając się znaleźć to, czego chcę. 

 

При цьому варто звернути увагу на дві речі: 

по-перше, якщо знайдемо те, що шукаємо, стоячи навколішки або лежачи, то не слід змінювати позу. 

 

Et en cela j'observerai deux choses: 

premièrement, si je trouve ce que je désire à genoux ou prosterné, je ne chercherai pas une autre position; 

 

При этом следует обратить внимание на две вещи: 

во-первых, если ты найдешь, что тебе удобнее стоять на коленях, то тогда уже не надо изменять положения, точно так же, если [удобнее совершать Упражнение] лежа или в ином положении. 

 

Na dwie rzeczy należy tu zwrócić uwagę: 

P o  p i e r w s z e: Jeśli znajdę to, czego chcę, klęcząc, nie przejdę do innej postawy; a jeśli leżąc krzyżem, to tak samo, itd. 

 

По-друге, якщо у якійсь частині вправи знайдемо те, що шукаємо, то треба затриматися у цьому місці, аж доки не сягнемо повного вдоволення, анітрохи не переймаючись тим, щоб рухатися далі. 

 

secondement, si j'éprouve dans un point de la méditation les sentiments que je voulais exciter en moi, je m'y arrêterai et m'y reposerai sans me mettre en peine de passer outre, jusqu'à ce que mon âme soit pleinement satisfaite. 

 

Во-вторых, если в каком-либо пункте Упражнения найдешь то, что ищешь, задержись на нем, пока не удовлетворишься вполне, совершенно не беспокоясь о том, чтобы перейти далее [к иному пункту]. 

 

P o  d r u g i e: W punkcie, w którym znajdę to, czego szukam, zatrzymam się i spocznę, i dopóki się tu nie nasycę, nie będę niespokojny o przejście do innego punktu. 

 

[77] Вказівка п’ята. Закінчивши вправу, потрібно протягом чверті години, сидячи або ходячи туди й сюди, розібрати щойно здійснене споглядання чи розважання. 

 

[77] Cinquième addition. L'exercice terminé, assis ou en me promenant, j'examinerai pendant un quart d'heure quel en a été le succès: 

 

[77] Пятое прибавление: в течение четверти часа после Упражнения, сидя или ходя по комнате, разбери совершенное созерцание или размышление; 

 

[77] Addycja 5. Po skończonym ćwiczeniu przez kwadrans, siedząc lub chodząc, zbadam, jak mi się powiodła ta kontemplacja lub rozmyślanie. 

 

Якщо воно було невдалим, то слід шукати причини цього, а знайшовши їх – виявити жаль, аби виправитися у майбутньому; 

 

s'il n'a pas été heureux, j'en rechercherai attentivement la cause et, l'ayant découverte, je m'exciterai au repentir, afin de me corriger dans la suite; 

 

если оно было плохо, то ищи причину неудачи и, найдя, сокрушись [духом], чтобы исправить ее в дальнейшем; 

 

Jeśli źle, zbadam przyczynę tego, a tak poznawszy przyczynę będę żałował za to, chcąc poprawić się w przyszłości. 

 

якщо ж воно пройшло вдало, то треба подякувати Господу Богові і наступного разу дотримуватися того ж способу. 

 

s'il a été heureux, j'en rendrai grâces à Dieu, notre Seigneur, et me conduirai une autre fois de la même manière. 

 

если же оно было успешным, то поблагодари Бога и в другой раз сделай так же. 

 

A jeśli dobrze, podziękuję Bogu, Panu naszemu, i następnym razem będę się trzymał tego samego sposobu. 

 

[78] Вказівка шоста. Не слід думати про приємне та радісне, як-от про небесну славу, Воскресіння і таке інше, адже, якщо хочемо відчути біль, скруху та сльози з приводу своїх гріхів, то кожна радісна думка перешкоджатиме цьому. 

 

[78] Sixième addition. Je ne m'arrêterai volontairement à aucune pensée capable de me causer du contentement ou de la joie, comme serait le souvenir du ciel ou de la résurrection: car toute considération de cette nature m'empêcherait de ressentir de la peine et de la douleur, et de verser des larmes sur mes péchés. 

 

[78] Шестое прибавление:не желай думать о предметах веселых и радостных, например о славном Воскресении Христовом и тому подобном, ибо если хочешь ощутить сокрушение, печаль и слезы о грехах, то каждая радостная мысль помешает этому: 

 

[78] Addycja 6. Nie [trzeba] chcieć myśleć o rzeczach miłych i radosnych, jak np. o chwale [niebieskiej], o Zmartwychwstaniu itp. Albowiem jakiekolwiek rozważanie o radości i weselu jest przeszkodą do odczuwania cierpienia, bólu i łez za nasze grzechy. 

 

Натомість треба зосередити увагу на відчутті жалю та скорботи, думаючи радше про смерть і суд. 

 

Je tâcherai, au contraire, de conserver toujours le désir d'éprouver de la douleur et du repentir, me rappelant plutôt à la mémoire la mort et le jugement. 

 

но имей перед очами только то, о чем хочешь сокрушаться и сожалеть, и лучше вспоминай смерть и осуждение. 

 

Trzeba natomiast utrzymywać w sobie wolę odczuwania żalu i cierpienia, przywodząc sobie na pamięć raczej śmierć i sąd. 

 

[79] Вказівка сьома. З цією ж метою треба позбутися денного світла, позачинявши вікна та двері, коли перебуваємо в кімнаті, за винятком тих моментів, коли читаємо молитви або їмо. 

 

[79] Septième addition. Pour la même raison, je me priverai entièrement de jour, fermant les fenêtres et les portes de l'appartement que j'occupe, tout le temps où je m'y trouverai, excepté lorsque je devrai réciter l'Office divin, lire et prendre mon repas. 

 

[79] Седьмое прибавление: для этой же цели устрани дневной свет закрывая окна, двери, если находишься у себя в комнате, исключая время, когда необходимо произносить молитвы, читать или вкушать пищу. 

 

[79] Addycja 7. Pozbawić się jasności światła [dziennego] dla tego samego celu, zamykając okiennice i drzwi na ten czas, gdy będę w pokoju. Wyjątek stanowi czas na odmawianie oficjum, czytanie i przyjmowanie posiłków. 

 

[80] Вказівка восьма. Не слід ані сміятися, ані говорити речей, що викликають сміх. 

 

[80] Huitième addition. Je m'abstiendrai de rire et de proférer aucune parole qui puisse porter à rire. 

 

[80] Восьмое прибавление: не смеяться и не говорить ничего такого, что побуждало бы к смеху. 

 

[80] Addycja 8. Nie śmiać się ani nie mówić rzeczy pobudzających do śmiechu.